Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

 

 1. Základné informácie

1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) sa vzťahujú na zmluvy uzatvorené medzi predávajúcim a kupujúcim na diaľku v internetovom obchode (e-shope) prevádzkovanom na webovej stránke www.lekarenvkocke.sk (ďalej len „webová stránka“), ako aj na internetový výdaj lieku alebo zdravotníckej pomôcky na základe elektronického formuláru objednávky uvedeného na webovej stránke (ďalej len „internetový výdaj“).

1.2. Predávajúcim a prevádzkovateľom webovej stránky je spoločnosť s ručením obmedzeným: EMRAMA s.r.o., so sídlom Pražská 1456/14, Zvolen 960 01, IČO 46057234, DIČ SK2023208770, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 19789/S, konajúca prostredníctvom konateľov: PharmDr. Mária Kubincová Oslancová, trvale bytom Pražská 1456/14, 960 01 Zvolen a p. Radoslav Kubinec, trvale bytom Pražská 1456/14, 960 01 Zvolen, tel. č.: 0919 202 767, e-mail: info@lekarenvkocke.sk

Prevádzkovateľ internetového výdaja

Názov verejnej lekárne:  Lekáreň v KOCKE, E.P.Voljanského 1, Zvolen

Obchodné meno:  EMRAMA s.r.o. 

Sídlo:  Pražská 1456/14, 96001 Zvolen

Zodpovedný farmaceut:  PharmDr Mária Kubincová

Právna forma:  spoločnosť s ručením obmedzeným 

Identifikačné číslo:  46057234

Číslo povolenia:  5182/2014/OZ-004

Kód poskytovateľa:  P32330160301

Na webovom sídle Národného centra zdravotníckych informácií http://www.nczisk.sk je zverejnené právoplatné rozhodnutie o vydaní povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni držiteľa povolenia.

1.3. Tieto VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť zmlúv uzatváraných medzi predávajúcim a kupujúcimi a platia v plnom rozsahu, pokiaľ nebolo medzi zmluvnými stranami písomne dohodnuté inak. V prípade rozporu alebo rozdielností medzi úpravou vzájomných práv a povinností zmluvných strán obsiahnutou v týchto VOP a v samostatnej písomnej zmluve, majú pred znením VOP prednosť odchylné dojednania zmluvných strán obsiahnuté v písomnej zmluve, a to iba v rozsahu odchýlneho dojednania.

1.4. Internetový výdaj liekov a zdravotníckych pomôcok sa riadi Zákonom o liekoch, pričom predmetom internetového výdaja môžu byť iba registrované humánne lieky a veterinárne lieky, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis a veterinárny lekársky predpis a zdravotnícke pomôcky triedy I a triedy IIa, ktoré spĺňajú požiadavky na uvedenie na trh podľa osobitného predpisu. Predmetom internetového výdaja ani jeho ponuky nie sú lieky viazané na lekársky predpis.

 1. Predávajúci

2.1. Predávajúci je spoločnosť EMRAMA s.r.o., so sídlom Pražská 1456/14, Zvolen 960 01, IČO 46057234, DIČ SK2023208770, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 19789/S.

2.2. Predávajúci pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

2.3. Predávajúci je držiteľom povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni alebo vo výdajni zdravotníckych pomôcok a osobou oprávnenou zabezpečovať internetový výdaj liekov a zdravotníckych pomôcok podľa povolenia č. 1476/2017, pričom predávajúci je zapísaný v Zozname subjektov vykonávajúcich internetový výdaj liekov a zdravotníckych pomôcok, vedenom Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv, ktorý nájdete TU.

2.4. Názov a adresa (kamennej) verejnej lekárne/výdajne zdravotníckych pomôcok predávajúceho je: Lekáreň v KOCKE, E.P.Voljanského 1, 960 01 Zvolen, pričom predávajúci prevádzkuje predmetnú verejnú lekáreň /výdajňu zdravotníckych pomôcok na základe povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni alebo vo výdajni zdravotníckych pomôcok č.: 5182/2014/OZ-004; kód poskytovateľa lekárenskej starostlivosti: P32330160301.

2.5. Telefonický kontakt na konzultácie týkajúce sa kvality a bezpečnosti, oznámenia výskytu nežiaducich účinkov liekov alebo nehôd, príhod alebo zlyhaní zdravotníckych pomôcok, ktoré sú predmetom internetového výdaja, je 0919 202 767, v čase pondelok – piatok (mimo štátnych sviatkov a dňoch pracovného pokoja) od 08:30 hod. - do 17:00 hod; za týmto účelom je možné kontaktovať predávajúceho aj na e-mailovej adrese: info@lekarenvkocke.sk. Adresa prevádzkarne, v ktorej môže kupujúci získať odborné rady týkajúce sa liečby objednanými liekmi alebo zdravotníckymi pomôckami je: Lekáreň v KOCKE, E.P.Voljanského 1,  960 01 Zvolen.

2.6. Kontaktné údaje na Štátny ústav kontroly liečiv sú: Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Kvetná 11, 825 08 Bratislava, t. č.: 02/50701 111, e-mail: sukl@sukl.sk.

 1. Kupujúci

3.1. Kupujúci je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá uzatvára s predávajúcim zmluvu v internetovom obchode (e-shope) na webovej stránke predávajúceho a/alebo má záujem o uzatvorenie zmluvy. Kupujúci môže pri uzatváraní a plnení zmluvy vystupovať ako spotrebiteľ alebo ako podnikateľ.

3.2. Kupujúci je v postavení spotrebiteľa v prípade, ak je fyzickou osobou, ktorá v zmysle ustanovenia § 52 ods. 4 Občianskeho zákonníka a § 2  písm. a) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri uzatváraní a plnení  zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Zmluva uzatvorená s kupujúcim – spotrebiteľom je spotrebiteľskou zmluvou v zmysle § 52 ods. 1 Občianskeho zákonníka a vzťahujú sa na ňu zákonné ustanovenia o spotrebiteľskom práve.

3.3. Kupujúci je v postavení podnikateľa v prípade, ak je fyzickou alebo právnickou osobou, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností platí, že v prípade, ak kupujúci pri svojej registrácii na webovej stránke, v objednávke a/alebo kedykoľvek počas uzatvárania a plnenia zmluvy, uvedie predávajúcemu IČO, DIČ alebo IČ DPH, bude považovaný za kupujúceho, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy koná ako podnikateľ v zmysle tohto odseku VOP. Zmluva uzatvorená s kupujúcim – podnikateľom je zmluva uzatvorená podľa § 261 a nasl. Obchodného zákonníka, pričom zmluvný vzťah, ktorý vznikne medzi predávajúcim a kupujúcim – podnikateľom sa považuje za obchodnoprávny vzťah.

 1. Výklad pojmov

4.1. Okrem pojmov, ktoré sú osobitne definované v ktorejkoľvek časti týchto VOP, sú v týchto VOP používané aj nasledovné pojmy, pričom ich význam je nevyhnutné vykladať tak, ako sú definované nasledovne:

4.1.1. Občianskym zákonníkom sa rozumie zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov;

4.1.2. Zákonom o ochrane spotrebiteľa sa rozumie zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov;

4.1.3. Zákonom o zmluvách na diaľku sa rozumie zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

4.1.4. Zákonom o liekoch sa rozumie zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

4.1.5. Zákonom o ARS sa rozumie zákon č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v platnom znení;

4.1.6. Tovarom sa rozumie liek, zdravotnícka pomôcka alebo doplnkový tovar;

4.1.7. Liekom sa rozumie liečivo alebo zmes liečiv a pomocných látok, ktoré sú upravené technologickým procesom do liekovej formy a sú určené na ochranu pred chorobami, na diagnostiku chorôb, liečenie chorôb alebo na ovplyvňovanie fyziologických funkcií;

4.1.8. Zdravotníckou pomôckou sa rozumie akýkoľvek nástroj, prístroj, zariadenie, softvér, implantát, reagencia, materiál alebo iný predmet, ktorý je výrobcom určený – sám alebo v kombinácii – na používanie u ľudí, a to na jeden alebo viacero z týchto špecifických medicínskych účelov: a) diagnóza, prevencia, monitorovanie, predikcia, prognóza, liečba alebo zmiernenie ochorenia, b) diagnóza, monitorovanie, liečba, zmiernenie zranenia alebo zdravotného postihnutia alebo ich kompenzácia, c) vyšetrovanie, nahradenie alebo úprava anatómie tela alebo fyziologického alebo patologického procesu alebo stavu, d) poskytovanie informácií prostredníctvom in vitro vyšetrovania vzoriek získaných z ľudského tela vrátane orgánov, krvi a tkaniva od darcov, a ktorého hlavný určený účinok sa nedosahuje farmakologickými, imunologickými ani metabolickými prostriedkami pôsobiacimi v ľudskom tele alebo na ňom, pričom však tieto prostriedky môžu jeho funkcii pomáhať. Za zdravotnícke pomôcky sa považujú aj nasledujúce výrobky: a) pomôcky slúžiace na účely kontroly alebo regulácie počatia; b) výrobky špecificky určené na čistenie, dezinfekciu alebo sterilizáciu pomôcok uvedených v odseku 4 článku 1 a uvedených v prvom odseku 1 bodu článku 2 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 2017/745 zo dňa 5.4.2017;

4.1.9. Doplnkovým tovarom sa rozumie ostatný sortiment v ponuke predávajúceho, ktorý je zverejnený na webovej stránke, a ktorý nie je liekom alebo zdravotníckou pomôckou, najmä detská výživa, potraviny na osobitné výživové účely, kozmetické výrobky, hračky, detská obuv atď.;

4.1.10. Cenou sa rozumie kúpna cena za tovar, ktorú je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu podľa článku 6. Súčasťou zobrazenej ceny pri elektrozariadeniach je aj recyklačný poplatok, ktorý je samostatne uvedený v daňovom doklade (faktúra) kupujúceho. 

4.2. Okrem prípadov, kedy z textu týchto VOP vyplýva opak, slová použité v jednotnom čísle majú rovnako význam v množnom čísle a naopak a slová použité v mužskom rode majú rovnaký význam v ženskom rode a strednom rode.

4.3. Ak z textu nevyplýva inak, referencie a odkazy na ustanovenia, články, odseky, sa považujú za referencie a odkazy na ustanovenia, články, odseky týchto VOP.

4.4. Názvy článkov alebo označenie akýchkoľvek častí VOP nemajú vplyv na výklad alebo interpretáciu ďalšieho textu VOP.

4.5. Definície a výkladové pravidlá uvedené v tomto článku VOP sa uplatňujú na zmluvný vzťah predávajúceho a kupujúceho, pokiaľ medzi nimi nie je písomne dohodnuté inak.

 1.    Objednávka a uzavretie zmluvy

5.1. Predávajúci zverejňuje na webovej stránke informácie o ponúkanom Tovare, vrátane sortimentu liekov a zdravotníckych pomôcok, jeho cene a nákladoch spojených s internetovým predajom a výdajom Tovaru. Bližšie informácie o Tovare je možné nájsť v časti „Opis tovaru“, prípadne v časti „Príbalový leták“.

5.2. V prípade, ak kupujúci má záujem o kúpu Tovaru, ktorého ponuka je zverejnená na webovej stránke predávajúceho, kupujúci vyberie z ponuky Tovaru ním požadovanú položku Tovaru, a to kliknutím na predmetnú položku Tovaru, následne v časti „Počet“ uvedie množstvo Tovaru a klikne na tlačidlo „Do košíka“. Kupujúci je oprávnený ďalej pokračovať v prehliadaní ponuky Tovaru a rovnakým spôsobom označiť aj iné položky Tovaru, ktoré sú ponúkané predávajúcim na webovej stránke. Po ukončení výberu príslušných položiek Tovaru a v prípade záujmu kupujúceho prejsť k záväznej objednávke vybraných položiek Tovaru, kupujúci klikne na tlačidlo umiestnené v pravej hornej časti webovej stránky, označené ako „NÁKUPNÝ KOŠÍK“ a následne je kupujúcemu poskytnutá zhrňujúca informácia o Tovare, ktorý má záujem kúpiť. Kupujúci je v tejto fáze oprávnený odstrániť a pridať položky Tovaru, meniť množstvo a zadať zľavový kód za účelom získania zľavy na dotknutý nákup Tovaru u predávajúceho, pričom kupujúcemu budú uvedené informácie o celkovej cene za objednaný Tovar až po kliknutí na tlačidlo „Prepočítať cenu“. V prípade, ak Kupujúci ukončil výber položiek Tovaru, klikne na tlačidlo „Vyplniť dodacie údaje“, pričom bude presmerovaný do časti „DOPRAVA A PLATBA, DODACIE ÚDAJE“, v ktorej kupujúci pokračuje vo vypĺňaní objednávky voľbou požadovaného spôsobu dopravy, platby a vyplnením fakturačných a doručovacích údajov. Pri právnickej osobe sa do kolónky „Firma“ uvádza názov právnickej osoby a jej právna forma, prípadne aj identifikačné číslo, ak sa nezobrazuje samostatná kolónka „IČO“. V prípade, ak sa údaje o odberateľovi nezhodujú s údajmi o kupujúcom (objednávateľovi), kupujúci zaklikne tlačidlo „Doručovacia adresa je iná ako fakturačná“ a vyplní príslušné údaje o odberateľovi, pričom do „Komentára k objednávke“ uvedie aj elektronickú adresu a telefónne číslo odberateľa. Po riadnom vyplnení všetkých požadovaných údajov kupujúci klikne na tlačidlo „Prejsť na rekapituláciu“, v rámci ktorej sa kupujúcemu zhrnú informácie o objednávke, a to najmä o položkách objednávaného Tovaru, množstve, spôsobe dopravy, platbe, fakturačnej adrese, cene vrátane celkovej ceny za celú objednávku Tovaru. V tejto časti označenej ako „REKAPITULÁCIA OBJEDNÁVKY“ kupujúci zároveň odklikne tlačidlo „Oboznámil som sa s obchodnými podmienkami internetového výdaja liekov, zdravotníckych pomôcok a doplnkového sortimentu vo verejnej lekárni Lekáreň v KOCKE a Zásadami na ochranu osobných údajov v internetovej lekárni www.lekarenvkocke.sk“, čím potvrdí znenie týchto VOP a vôľu byť nimi viazaný. Objednávka kupujúceho je zaslaná predávajúcemu okamihom kliknutia na tlačidlo „ZÁVÄZNE OBJEDNAŤ S povinnosťou platby“. Následne je okamžite vygenerované číslo objednávky, ktoré sa kupujúcemu automaticky zobrazí.

5.3. Predávajúci zašle kupujúcemu na e-mailovú adresu, uvedenú v objednávke kupujúceho, informáciu o prijatí objednávky, pričom predávajúci následne preverí dostupnosť jednotlivých položiek objednaného Tovaru, ako aj spôsobilosť predávajúceho riadne a včas dodať Tovar kupujúcemu podľa objednávky; na základe dotknutého preverenia predávajúci buď objednávku potvrdí (potvrdenie objednávky) alebo kupujúceho informuje o nemožnosti dodania Tovaru a objednávku stornuje. Kupujúci a predávajúci sa dohodli, že zmluva sa uzatvára s rozväzovacou podmienkou s tým, že ak nastane nemožnosť dodania Tovaru (najmä kvôli vypredaniu zásob, nedostupnosti Tovaru, stiahnutia Tovaru z predaja výrobcom alebo štátnou inštitúciou alebo vyššej moci podľa ods. 14.4 VOP) a predávajúci informuje kupujúceho o tejto nemožnosti dodania Tovaru, zmluva sa od začiatku ruší (objednávka sa stornuje). Predávajúci je povinný v takom prípade vrátiť kupujúcemu už zaplatenú cenu, a to v lehote štrnásť (14) kalendárnych dní odo doručenia odstúpenia kupujúceho od zmluvy predávajúcemu, rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri platbe, prípadne inou vhodnou formou, napríklad bankovým prevodom. Na e-mailovú adresu kupujúceho budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom objednávky, najmä informácia o jej overení. Predávajúci môže spracovávať telefónne číslo uvedené v objednávke,  a to za účelom riadneho a včasného vybavenie objednávky vrátane doručenia a prevzatia Tovaru zo strany kupujúceho (po vybavení objednávky, môže predávajúci informovať kupujúceho formou SMS správy o odoslaní zásielky).

5.4. Predávajúci je viazaný ponukou Tovaru vrátane ceny po celý čas ich zverejnenia na webovej stránke, ak nie je pri jednotlivých položkách Tovaru uvedená informácia o nedostupnosti tej-ktorej položky Tovaru. K uzavretiu zmluvy, a teda ku vzniku konkrétnych práv a povinností zmluvných strán vo vzťahu k príslušnému Tovaru, dochádza okamihom prijatia objednávky predávajúcim.

5.5. Objednaný Tovar sa zasiela len v rámci SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Zásielky sa nezasielajú do zahraničia. 

 1. Cena Tovaru

6.1. Všetky ceny Tovaru uvedené na webovej stránke sú konečné vrátane DPH, pričom zahŕňajú aj náklady na balenie Tovaru. Predávajúci je platiteľom DPH.

6.2. V cene nie sú zahrnuté náklady na doručenie Tovaru a platbu ceny, pričom výška týchto nákladov, ktoré sú predávajúcim fakturované kupujúcemu popri cene Tovaru, je vždy uvedená pri vypĺňaní objednávky na webovej stránke v časti „REKAPITULÁCIA OBJEDNÁVKY“, a teda kupujúci je oboznámený s výškou týchto nákladov vždy pred odoslaním objednávky.

6.3. Všetky akciové zľavy zverejnené na webovej stránke platia do vypredania zásob príslušných položiek Tovaru, na ktoré sa akciová zľava vzťahuje, pokiaľ pri konkrétnej položke Tovaru nie je uvedené inak. Kupujúci je oprávnený sa zapojiť do vernostného programu predávajúceho a získať zľavu pri nákupe Tovaru, a to spôsobom a za podmienok uvedených TU.

6.4. Poskytnutie akejkoľvek mimoriadnej zľavy z ceny, ktorá nie je uvedená na webovej stránke alebo nevyplýva z vernostného programu predávajúceho, je možné iba na základe predchádzajúcej výslovnej písomnej dohody predávajúceho a kupujúceho.

6.5. UPOZORNENIE - ceny v kamennej prevádzke Lekáreň v KOCKE sa môžu líšiť od cien uvedených na webovej stránke (!); ceny uvedené na webovej stránke platia iba pre zmluvy uzatvárané podľa týchto VOP cez internetový obchod (e-shop) predávajúceho prevádzkovaný na webovej stránke.

6.6. Uvedené ceny plienok, vložiek, kompresov, ovínadiel, gáz, podložiek a niektorých cumľov môžu byť uvedené za jeden KUS tovaru, nie za balenie. Plienky, vložky, kompresy, ovínadlá, gázy  je možné si zakúpiť aj na jednotlivé KUSY nie len na celé balenia. 

 1. Platobné podmienky

7.1. Okamihom odoslania objednávky vzniká kupujúcemu povinnosť zaplatiť cenu Tovaru. S celkovou cenou je kupujúci uzrozumený pri vyplňovaní objednávky ešte pred okamihom jej odoslania predávajúcemu. Kupujúci bol predávajúcim oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu.

7.2. Spolu s cenou Tovaru uhrádza kupujúci aj náklady spojené s doručením Tovaru.

7.3. Faktúru alebo iný daňový doklad zašle predávajúci kupujúcemu elektronickou formou na e-mail uvedený v objednávke kupujúceho pokiaľ si ale kupujúci praje faktúru vložiť k zásielke (do balíka)  kupujúci si túto možnosť vyberie a zaklikne "Faktúru vložiť do balíka"

7.4. Kupujúci a predávajúci sa dohodli, že zmluva sa uzatvára s rozväzovacou podmienkou s tým, že ak kupujúci neuhradí predávajúcemu dohodnutú cenu v zmysle týchto VOP v lehote 2 dní odo dňa prijatia objednávky, zmluva sa od začiatku ruší (objednávka sa stornuje).

7.5. Podmienky a spôsoby úhrady ceny sú uvedené v časti „Spôsob Dodania A Platobné Podmienky“.

Uvedené ceny za poštovné platia len do váhy 15 kg. V prípade ťažšej zásielky ako 15kg, bude zákazník informovaný, kontaktovaný mailom alebo telefonicky, 
za účelom dodania tovaru a oboznámený s cenou za zásielku. Zásielka bude odoslaná len vtedy, keď zákazník bude súhlasiť so sumou za poštovné.  

 1.    Dodacie podmienky

8.1. Predávajúci dodá Tovar, pokiaľ nie je pri jednotlivých položkách Tovaru uvedené na webovej stránke inak, najneskôr do tridsiatich (30) dní odo dňa prijatia objednávky, s výnimkou individuálne zhotovenej ortopedicko-protetickej pomôcky, kde je dodacia lehota deväťdesiat (90) dní (štandardné (avšak nezáväzné) dodacie doby v jednotlivých prípadoch sú uvedené v ods. 8.7. VOP). V prípade dlhšieho dodania je kupujúci o tejto okolnosti vždy oboznámený.

8.2. Kupujúci je oprávnený, v prípade nedodania Tovaru predávajúcim podľa ods. 8.1 týchto VOP ani v dodatočnej primeranej lehote poskytnutej predávajúcemu zo strany kupujúceho, odstúpiť od zmluvy, pričom predávajúci je povinný v takom prípade vrátiť kupujúcemu už zaplatenú cenu, a to v lehote štrnásť (14) kalendárnych dní odo doručenia odstúpenia kupujúceho od zmluvy predávajúcemu, rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri platbe, prípadne inou vhodnou formou, napríklad bankovým prevodom. Ak z dôvodu nemožnosti dodania Tovaru (najmä najmä kvôli vypredaniu zásob, nedostupnosti Tovaru, stiahnutiu Tovaru z predaja výrobcom alebo štátnou inštitúciou, alebo vyššej moci podľa ods. 14.4. VOP) nie je schopný predávajúci dodať Tovar kupujúcemu v lehote dohodnutej v zmluve alebo určenej týmito VOP alebo za dohodnutú cenu po tom, čo predávajúci objednávku potvrdil, je predávajúci povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od zmluvy. V prípade, ak kupujúci neprijme náhradné plnenie ponúkané predávajúcim ani neodstúpi od kúpnej zmluvy v lehote tridsať (30) kalendárnych dní odo dňa oznámenia predávajúceho o nemožnosti dodať Tovar, zrušuje sa zmluva od začiatku a v prípade, ak kupujúci už uhradil cenu alebo jej časť, predávajúci je povinný vrátiť už uhradenú cenu alebo jej časť v lehote štrnásť (14) dní odo dňa zrušenia zmluvy.

8.3. Kupujúci si pri vykonávaní objednávky zvolí spôsob dodania Tovaru, a to buď:

8.3.1. odoslaním Tovaru (podmienky odoslania a doručenia sú uvedené v časti „Spôsob Dodania A Platobné Podmienky“), alebo

8.3.2  osobným prevzatím Tovaru v kamennej lekárni predávajúceho na adrese: Lekáreň v KOCKE, E.P.Voljanského 1, 960 01 Zvolen, pričom v takom prípade si predávajúci splní povinnosť Tovar dodať tým, že kupujúcemu umožní nakladať s Tovarom v danom mieste.

8.4. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď dôjde k prevzatiu všetkých častí objednaného Tovaru, alebo ak sa a/ Tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tej časti Tovaru, ktorá bola dodaná ako posledná, b/ dodáva Tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, c/ Tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného Tovaru.

8.5.  Každej objednávke obsahujúcej lieky alebo zdravotnícke pomôcky, je priradená jednoznačná identifikácia zásielky prostredníctvom jedinečného čísla zásielky umožňujúca sledovanie chronologického priebehu vybavenia objednávky od okamihu prijatia objednávky po jej konečné vybavenie. Súčasťou zásielky obsahujúcej lieky alebo zdravotníckej pomôcky je aj dodací list, ktorý obsahuje o.i. údaje o lieku, ktorý je obsahom zásielky, s uvedením názvu lieku, liekovej formy, množstva liečiva v jednej dávke lieku, veľkosti balenia lieku, počtu balení lieku, šarže lieku, času použiteľnosti jednotkovej ceny lieku a celkovej ceny zásielky; a/alebo o zdravotníckej pomôcke, ktorá je obsahom zásielky, s uvedením názvu zdravotníckej pomôcky, veľkosti balenia zdravotníckej pomôcky, počtu balení zdravotníckej pomôcky, jednotkovej ceny zdravotníckej pomôcky a celkovej ceny zásielky.

8.6. Predávajúci dodáva lieky alebo zdravotnícke pomôcky len kupujúcemu na doručovacie adresy v Slovenskej republike. Predávajúci je oprávnený v rámci internetového predaja dodávať humánny liek s obsahom drogového prekurzora len v takom počte balení, v akom je to potrebné na jeden liečebný cyklus.

8.7. Expedície Tovaru, ktorý je skladom, na dobierku či k osobnému odberu bývajú väčšinou realizované do štyridsaťosem (48) hodín od potvrdenia objednávky; expedície Tovaru, ktorý je skladom, pri platbe, prevodom na bankový účet alebo dodatočnou platbou (zrušená platba, neúspešná platba a pod) sa realizuje až po pripísaní finančných prostriedkov vo výške ceny na bankový účet predávajúceho - od momentu pripísania platby zväčša do štyridsaťosem 48 hodín, výdaj základného sortimentu liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín sa zväčša realizuje do dvadsaťštyri (24) hodín, pričom ak ide o individuálne zhotovenú zdravotnícku pomôcku, do siedmich (7) pracovných dní a ak ide o individuálne zhotovenú ortopedicko-protetickú pomôcku, do deväťdesiat (90) dní. Tovar objednaný v sobotu, nedeľu alebo vo sviatok sa zasiela zvyčajne nasledujúci pracovný deň. Ak nie je Tovar na sklade, objednávka sa realizuje obvykle v deň doručenia Tovaru subdodávateľom. Objednávky sú expedované v poradí, v ktorom prišli. Predávajúci vynakladá maximálnu starostlivosť, aby dodanie Tovaru bolo zrealizované čo najskôr. Vysvetlivky: Uvedené množstvo na stránke 1-5 - skladom 1 až 5ks, 5> skladom viac ako 5ks. Uvedené počty kusov sa môžu nachádzať aj na externom sklade.  

8.8. Nebezpečenstvo škody na Tovare, ako aj vlastnícke právo k Tovaru, prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia Tovaru kupujúcim.

8.9. Množstvo darčekov k objednávke je násobené počtom položiek Tovaru nie počtom produktov (tzn. pri kúpe viacerých kusov jedného druhu Tovaru v jednej objednávke, kupujúci dostáva len jeden kus darčeka). Pokiaľ kupujúcemu vznikol nárok na darček, tento darček  si kupujúci vyberie sám podľa želania, a to prejdením do časti „NÁKUPNÝ KOŠÍK“, kde si zaklikne na požadovaný darček. Na darček nevzniká právny nárok.

8.10. Objednávky sa vybavujú postupne po poradí v akom prišli, pokiaľ boli uhradené alebo sú požadované na dobierku. Objednávky objednané typom platby "prevodom na účet" sa začnú vybavovať až po pripísaní platby na účet predavaúceho. Objednávky sa neposúvajú a tovar si nieje možné rezervovať, resp.  sa nedá rezervovať, to znamená, že nevybavujeme objednávky, ktoré si žiada zákazník poslať neskôr. 

 1. Práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho

9.1.  Predávajúci je povinný:

9.1.1. dodať na základe zmluvy kupujúcemu Tovar v dohodnutom množstve, kvalite a lehote a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu, 

9.1.2. zabezpečiť, aby dodaný Tovar spĺňal platné právne predpisy SR,

9.1.3. bezodkladne po uzavretí zmluvy, najneskôr však spolu s dodaním Tovaru, poskytnúť kupujúcemu potvrdenie o uzavretí kúpnej zmluvy na trvanlivom nosiči, napríklad prostredníctvom e-mailu,

9.1.4. odovzdať kupujúcemu spolu s Tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie Tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi SR (návody v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad),

9.1.5. nevydať liek po čase jeho použiteľnosti alebo ak čas použiteľnosti lieku uplynie počas podávania pri určenom dávkovaní,

9.1.6. po nariadení Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv bezodkladne pozastaviť výdaj lieku alebo zdravotníckej pomôcky, stiahnuť liek z trhu alebo zdravotnícku pomôcku z trhu alebo pozastaviť jej použite v prevádzke,

9.1.7. plniť ďalšie povinnosti v zmysle zmluvy a týchto VOP.

9.2.  Predávajúci má právo:

9.2.1. na riadne a včasné zaplatenie ceny od kupujúceho za dodaný Tovar,

9.2.2. stornovať objednávku v prípade nemožnosti dodania Tovaru podľa ods. 5.3. VOP,

9.2.3. iné práva v zmysle zmluvy a týchto VOP.

9.3.  Kupujúci je povinný:

9.3.1. prevziať objednaný a dodaný Tovar, pokiaľ nevyužije právo na odstúpenie od zmluvy, a to v mieste, ktoré uviedol v objednávke, resp. na mieste, ktoré uviedol pri zmene dodacej adresy na základe dohody s dopravcom,

9.3.2. zaplatiť predávajúcemu dohodnutú cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie Tovaru,

9.3.3. uviesť správnu a úplnú adresu, na ktorú má byť objednaný Tovar doručený,

9.3.4. plniť ďalšie povinnosti v zmysle zmluvy a týchto VOP.

9.4.   Kupujúci má právo: 

9.4.1. na dodanie Tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami,

9.4.2. iné práva v zmysle zmluvy a týchto VOP.

 1.    Reklamačný poriadok pre spotrebiteľské zmluvy

10.1   Reklamačný poriadok upravený v tomto článku týchto VOP sa vzťahuje na zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim v postavení spotrebiteľa vyplývajúci zo spotrebiteľskej zmluvy podľa ods. 3.2 týchto VOP.

10.2   Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré:

10.2.1. má Tovar v okamihu, keď prechádza nebezpečenstvo škody na Tovare na kupujúceho a za vady, ktoré

10.2.2.  sa vyskytnú po prevzatí Tovaru v záručnej dobe (záruka), s výnimkou Tovaru, ktorý sa rýchlo kazí, na ktorý sa záruka nevzťahuje.

10.3.  Vady pri prevzatí Tovaru. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má Tovar v čase prechodu nebezpečenstva na Tovare z predávajúceho na kupujúceho, t.j. v čase jeho dodania Kupujúcemu.

10.4   Záruka. Záručná doba na Tovar je dvadsaťštyri (24) mesiacov, ktorá plynie od prevzatia Tovaru kupujúcim. Záručná doba na použitý Tovar je dvanásť (12) mesiacov. Ak je na predávanom Tovare, jeho obale alebo návode k nemu pripojenom vyznačená lehota na použitie, záručná doba neskončí pred uplynutím tejto lehoty. Záručný list sa vystavuje na žiadosť kupujúceho.

10.5   Predávajúci nezodpovedá za vady Tovaru podľa ods. 10.2. týchto VOP v nasledovných prípadoch:

10.5.1. ak kupujúci neuplatnil svoje právo týkajúce sa zodpovednosti za vadu Tovaru do konca záručnej doby Tovaru, 

10.5.2. ide o vady Tovaru, o ktorých kupujúci v čase uzavretia zmluvy vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti, za ktorých bola zmluva uzavretá, musel vedieť, ibaže sa vady týkajú vlastností Tovaru, ktoré Tovar mal mať podľa zmluvy,

10.5.3. ak je vadou Tovaru mechanické poškodenie tovaru spôsobené kupujúcim,

10.5.4. ak vada Tovaru vznikla používaním Tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou intenzitou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu Tovaru,

10.5.5. ak vada Tovaru vznikla neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o Tovar,

10.5.6. ak vada Tovaru vznikla poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami obvyklého používania Tovaru,

10.5.7. ak vada Tovaru vznikla poškodením Tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami, najmä poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,

10.5.8. ak vada Tovaru vznikla poškodením Tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,

10.5.9. ak vada Tovaru vznikla zásahom do Tovaru k tomu neoprávnenej osoby,

10.5.10. pri použitom Tovare predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením,

10.5.11. pri Tovare predávanom za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

10.6.    Práva zo zodpovednosti za vady Tovaru, ktoré existovali ku dňu prevzatia Tovaru kupujúcim, je kupujúci povinný uplatniť u predávajúceho bez zbytočného dokladu. Kupujúci je oprávnený prezrieť Tovar čo najskôr po prechode nebezpečenstva škody na Tovare. Kupujúci pri prevzatí Tovaru je povinný skontrolovať stav Tovaru (počet balíkov, neporušenosť obalov, poškodenie krabice alebo samotného Tovaru) podľa priloženého dodacieho listu a zároveň oprávnený odmietnuť prevzatie neúplnej, poškodenej alebo porušenej zásielky, ak o tom svedčí stav Tovaru. Neúplnú, poškodenú alebo porušenú zásielku nie je kupujúci povinný prebrať, pričom túto skutočnosť je potrebné okamžite oznámiť predávajúcemu. Ak je prevzatie zásielky potvrdené podpisom kupujúceho v dokladoch dopravcu bez poznámky o neúplnosti, poškodení alebo porušení zásielky, neskoršie reklamácie tohto druhu bude možné uznať len ak kupujúci preukáže, že reklamované vady mal Tovar už v čase jeho prevzatia kupujúcim. 

10.7.    Práva zo zodpovednosti za vady Tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe. Práva zo zodpovednosti za vady pri veciach, ktoré sa rýchlo kazia, musia sa uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po kúpe; inak práva zaniknú. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný Tovar prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania. Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového Tovaru. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.

10.8.    Práva zo zodpovednosti za vady, a teda reklamácie sa uplatňujú u predávajúceho na adrese v kamennej prevádzke - Lekáreň v KOCKE, E.P.Voljanského 1, 96001 Zvolen, prípadne tel. č.: 0919 202 767 alebo e-maile: info@lekarenvkocke.sk, a to u ktoréhokoľvek zamestnanca predávajúceho. Informácie o servisných miestach pre záručný a pozáručný servis pre elektronické zariadenia nájdete v záručnom liste, resp. Vám ich v prípade potreby poskytne predávajúci na požiadanie telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu. 

10.9.    Reklamačné konanie týkajúce sa Tovaru sa začína dňom, kedy sú splnené kumulatívne všetky nasledujúce podmienky:

10.9.1. doručenie oznámenia o uplatnení reklamácie predávajúcemu, v ktorom predávajúci pravdivo uvedie informácie o vadách Tovaru, najmä presne označí druh a rozsah vady Tovaru, ako aj uvedie, ktoré zo svojich práv vyplývajúcich zo zodpovednosti predávajúceho za vady Tovaru v zmysle článku 10.9. až 10.13. týchto VOP uplatňuje;

10.9.2. doručenie reklamovaného Tovaru od kupujúceho predávajúcemu, ak sa nejedná o Tovar, ktorý pre svoju povahu nie je možné doručiť poštou alebo osobne.

10.10.   Kupujúci môže Tovar doručiť predávajúcemu z dôvodu reklamácie nasledovne:

10.10.1. odovzdaním Tovaru vo verejnej lekárni - Lekáreň v KOCKE, E.P.Voljanského 1, 960 01 Zvolen,

10.10.2. zaslaním poštovej zásielky obsahujúcej reklamovaný Tovar na adresu prevádzky tj. Lekáreň v KOCKE, E.P.Voljanského 1, 960 01 Zvolen ; predávajúci odporúča Tovar pri jeho zasielaní na reklamáciu poistiť, pričom zásielky na dobierku predávajúci nepreberá.

10.11.   Ak ide o vadu Tovaru, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo:

10.11.1.  aby vada bola bezplatne, včas a riadne odstránená, pričom predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť,

10.11.2.  aby vadný Tovar bol vymenený za bezvadný Tovar, alebo ak sa vada týka len súčasti Tovaru, má kupujúci právo na výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu Tovaru alebo závažnosť vady,

10.11.3. odstúpiť od zmluvy, ak kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád Tovar riadne užívať,

10.11.4.  žiadať primeranú zľavu z ceny, ak sa Tovar predávaná za nižšiu cenu alebo ide o použitý Tovar.

10.12.   Ak ide o vadu Tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa Tovar mohol riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo:

10.12.1. na výmenu Tovaru, 

10.12.2. od zmluvy odstúpiť, 

10.12.3.  na primeranú zľavu z ceny Tovaru. 

10.13.    V prípade lieku, je kupujúci oprávnený odstúpiť od zmluvy a liek vrátiť do siedmich (7) dní odo dňa jeho prevzatia, iba ak ide o:

10.13.1. liek v inej liekovej forme, v inom množstve liečiva v jednej dávke lieku alebo v inej veľkosti balenia, ako bol objednaný,

10.13.2. iný počet balení lieku, ako bol objednaný,

10.13.3. liek s dátumom exspirácie kratším, ako je čas liečby zaslaným liekom pri dodržaní dávkovania lieku v súlade s údajmi uvedenými v písomnej informácii pre používateľov lieku,

10.13.4. poškodený vnútorný obal lieku,

10.13.5.   liek bez písomnej informácie pre používateľa lieku alebo písomnú informáciu pre používateľa lieku, ktorá nie je v štátnom jazyku alebo v inom jazyku ako v štátnom jazyku, ak ide o písomnú informáciu pre používateľa lieku podľa § 22 ods. 6 písm. a) Zákona o liekoch,

10.13.6. liek s inou šaržou, ako je šarža uvedená na dodacom liste.

10.14. V prípade zdravotníckej pomôcky, je kupujúci oprávnený od zmluvy odstúpiť a zdravotnícku pomôcku vrátiť do siedmich (7) dní odo dňa prevzatia zdravotníckej pomôcky, iba ak ide o:

10.14.1. poškodenú zdravotnícku pomôcku,

10.14.2. iný počet balení zdravotníckej pomôcky, ako bol objednaný,

10.14.3. zdravotnícku pomôcku po dátume exspirácie,

10.14.4. zdravotnícku pomôcku, ktorá nespĺňa technické požiadavky uvedené vo vyhlásení o zhode,

10.14.5. zdravotnícku pomôcku bez návodu na použitie alebo ak návod na použitie nie je v slovenskom jazyku.

10.15. Po vrátení lieku alebo zdravotníckej pomôcky podľa ods. 10.13. a 10.14. týchto VOP, bude kupujúcemu vrátená cena, ktorá bola za dotknutý liek zaplatená zo strany kupujúceho, vrátane nákladov na doručenie zásielky.

10.16. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré z práv podľa tohto článku VOP uplatňuje, je predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď alebo v zložitých prípadoch najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu Tovaru, najneskôr do tridsať (30) dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Vybavením reklamácie sa rozumie (podľa príslušného práva kupujúceho) ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného Tovaru, výmenou Tovaru, odstúpením od zmluvy a vrátením ceny Tovaru, vyplatením primeranej zľavy z ceny Tovaru, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

10.17. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako tridsať (30) dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu Tovaru za nový Tovar. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do tridsať (30) dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

10.18. Ak kupujúci uplatnil reklamáciu Tovaru počas prvých dvanásť (12) mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia predávajúci nebude od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do štrnásť (14) dní odo dňa vybavenia reklamácie. 

10.19. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po dvanástich (12) mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, predávajúci v doklade o vybavení reklamácie uvedie, komu môže kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do štrnásť (14) dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

10.20. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená e-mailom, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď, ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom. O výsledku vybavenia reklamácie bude predávajúci informovať kupujúceho bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky alebo e-mailom a zároveň mu bude spolu s Tovarom, resp. prostredníctvom e-mailu doručený doklad o vybavení reklamácie.

 1.  Právo spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

11.1. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do štrnásť (14) dní odo dňa prevzatia Tovaru. Toto právo môže využiť len kupujúci – spotrebiteľ, pokiaľ sa netýka liekov a zdravotníckych pomôcok.

11.2. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie Tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

11.3. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy v prípadoch uvedených v § 7 ods. 6 Zákona o zmluvách na diaľku, najmä od zmluvy, predmetom ktorej je:

11.3.1. predaj Tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

11.3.2. predaj Tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, Tovaru vyrobeného na mieru alebo Tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, 

11.3.3. predaj Tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

11.3.4. predaj Tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

11.3.5. predaj Tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným Tovarom.

11.4. Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie zmluvy v písomnej podobe na adresu predávajúceho alebo na inom trvalom nosiči (napr. e-mailom), prípadne odoslaním vyplneného formulára, ktorý je dostupný na TU. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci zašle oznámenie o odstúpení od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

11.5. Odstúpenie od zmluvy musí obsahovať informácie požadované vo formulári odstúpenia od zmluvy, najmä identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu Tovaru.

11.6. Ak kupujúci odstúpi od zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil.

11.7. Kupujúci vráti Tovar úplný, nepoškodený, čistý, s kompletnou dokumentáciou, v stave a hodnote, v akom Tovar prebral a pokiaľ je to možné Tovar by mal byť zabalený v originálnom obale.

11.8. Po doručení oznámenia o odstúpení od zmluvy predávajúci vráti najneskôr do štrnásť (14) dní kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci vráti platbu rovnakým spôsobom, ako kupujúci použil pri svojej platbe, prípadne iným vhodným spôsobom (napr. bankovým prevodom). Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

11.9.  Pri odstúpení od zmluvy predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby pred tým, ako mu je Tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie Tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si Tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Kupujúci je povinný najneskôr do štrnásť (14) dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať Tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie Tovaru. Táto lehota sa považuje za zachovanú, ak bol Tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Odporúča sa tovar poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. Od kupujúceho sa vyžaduje, aby počas lehoty na odstúpenie od zmluvy s Tovarom manipuloval a kontroloval ho s náležitou starostlivosťou. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu Tovar, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, zaväzuje sa kupujúci uhradiť predávajúcemu hodnotu, o ktorú sa znížila hodnota Tovaru v skutočnej výške, náklady, ktoré vznikli predávajúcemu v súvislosti s opravou Tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu; nárok predávajúceho na náhradu škody tým nie je dotknutý.

11.10.Kupujúci znáša náklady na vrátenie Tovaru pri odstúpení od zmluvy podľa tohto článku VOP.
       
11.11. Pokiaľ zákazník vráti len časť objednávky (vráti len časť objednávky) a zákazníkovi v čase objednania vznikla DOPRAVA ZADARMO (bola objednávka  nad 59,99€)  a bez vráteného produktu/časti objednávky by mu nevznikol nárok na poštovné zadarmo, v takomto prípade sa dané poštovné účtuje akoby bola objednávka vytvorená bez vráteného produktu / produktov. Suma bude vrátená po odpočítaní poštovného (aké by zákazník platil v čase vytvorenia objednávky).

11.12. Ustanovenia ods. 11.6. až 11.10. sa použijú aj v prípade predčasného ukončenia zmluvy iným spôsobom, než je uvedený v ods. 11.1. týchto VOP.

 1.          Alternatívne riešenie sporov

12.1  Kupujúci – spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@lekarenvkocke.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho spotrebiteľské práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do tridsať (30) dní od jej odoslania, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu. 

12.2. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky, ktorého znenie je TU

12.3.  Návrh môže kupujúci podať spôsobom určeným podľa § 12 Zákona o ARS. Kupujúci môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov, ktorá je dostupná online na tejto adrese TU.

12.4.  Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20,- EUR. 

12.5. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5,- EUR  s DPH.

12.6. Okrem alternatívneho riešenia sporov má zákazník právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný súd.

 1.    Reklamačný poriadok pre obchodnoprávne vzťahy

13.1. Reklamačný poriadok upravený v tomto článku týchto VOP sa vzťahuje na zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý nie je v postavení spotrebiteľa, vyplývajúci zo zmluvy podľa ods. 3.3. týchto VOP.

13.2. Predávajúci zodpovedá za vady dodávaného Tovaru, ktoré existovali v čase jeho prevzatia kupujúcim. Predávajúci nezodpovedá za vady, o ktorých kupujúci v čase prevzatia Tovaru vedel alebo s prihliadnutím na všetky okolnosti vedieť mal a mohol.

13.3. Kupujúci je povinný pri prevzatí Tovaru Tovar riadne prezrieť a písomne vytknúť zistené vady dodávaného Tovaru najneskôr do dvoch (2) pracovných dní odo dňa, kedy mal kupujúci vadu zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti pri prehliadke alebo kedy mohla byť vada zistená neskôr pri vynaložení odbornej starostlivosti, najneskôr však do jedného (1) mesiaca od okamihu prevzatia Tovaru. Povinnosť podľa predchádzajúcej vety sa uplatní jednak u zjavných vád ako aj skrytých vád. V prípade, ak kupujúci túto svoju povinnosť nesplní riadne a včas, považuje sa dodanie Tovaru zo strany predávajúceho za riadne a vykonané včas a akékoľvek nároky kupujúceho z vád zanikajú. 

13.4. Práva zo zodpovednosti za vady, a teda reklamácie sa uplatňujú u predávajúceho na adrese EMRAMA s.r.o., so sídlom Pražská 1456/14, Zvolen 960 01, prípadne tel. č.: 0919 202 767 alebo e-maile: info@lekarenvkocke.sk, a to u ktoréhokoľvek zamestnanca predávajúceho. 

13.5. Reklamačné konanie týkajúce sa Tovaru sa začína dňom, kedy sú splnené kumulatívne všetky nasledujúce podmienky:

13.5.1. doručenie oznámenia o uplatnení reklamácie predávajúcemu, v ktorom predávajúci pravdivo uvedie informácie o vadách Tovaru, najmä presne označí druh a rozsah vady Tovaru a

13.5.2. doručenie reklamovaného Tovaru od kupujúceho predávajúcemu alebo určenej osobe, ak sa nejedná o Tovar, ktorý pre svoju povahu nie je možné doručiť poštou alebo osobne.

13.6. Kupujúci môže Tovar doručiť predávajúcemu z dôvodu reklamácie nasledovne:

13.6.1. odovzdaním Tovaru vo verejnej lekárni - Lekáreň v KOCKE, E.P.Voljanského 1, 960 01 Zvolen,

13.6.2. zaslaním poštovej zásielky obsahujúcej vrátený Tovar na adresu prevádzky predávajúceho; predávajúci odporúča Tovar pri jeho zasielaní na reklamáciu poistiť, pričom zásielky na dobierku predávajúci nepreberá.  

13.7. V prípade, ak má Tovar vadu, je predávajúci povinný odstrániť vadu, a to spôsobom podľa svojho uváženia, najmä, avšak nie s obmedzením, opravou, výmenou alebo dodaním náhradného Tovaru alebo dodaním chýbajúceho tovaru alebo poskytnutím zľavy  z ceny či odstúpením od zmluvy. Odstrániť vadu niektorým zo spôsobov je predávajúci povinný v primeranej lehote, ktorú na tento účel predávajúci určí a oznámi kupujúcemu. V prípade, ak nedôjde k odstráneniu vady riadne a včas zo strany predávajúceho  a zmluva je porušená podstatným spôsobom, je kupujúci oprávnený od zmluvy odstúpiť alebo požadovať zľavu z ceny, pričom uplatnenie takéhoto nároku je kupujúci povinný predávajúcemu oznámiť najneskôr do troch (3) pracovných dní od jeho vzniku, inak zaniká. V prípade, ak nedôjde k odstráneniu vady riadne a včas a zmluva je porušená nepodstatným spôsobom, je kupujúci oprávnený požadovať iba zľavu z ceny, pričom uplatnenie takéhoto nároku je kupujúci povinný predávajúcemu oznámiť najneskôr do troch (3) pracovných dní od jeho vzniku, inak zaniká.

13.8. V prípade lieku, je kupujúci oprávnený odstúpiť od zmluvy a liek vrátiť do siedmich (7) dní odo dňa jeho prevzatia, iba ak ide o:

13.8.1. liek v inej liekovej forme, v inom množstve liečiva v jednej dávke lieku alebo v inej veľkosti balenia, ako bol objednaný,

13.8.2. iný počet balení lieku, ako bol objednaný,

13.8.3. liek s dátumom exspirácie kratším, ako je čas liečby zaslaným liekom pri dodržaní dávkovania lieku v súlade s údajmi uvedenými v písomnej informácii pre používateľov lieku,

13.8.4. poškodený vnútorný obal lieku,

13.8.5. liek bez písomnej informácie pre používateľa lieku alebo písomnú informáciu pre používateľa lieku, ktorá nie je v štátnom jazyku alebo v inom jazyku ako v štátnom jazyku, ak ide o písomnú informáciu pre používateľa lieku podľa § 22 ods. 6 písm. a) Zákona o liekoch,

13.8.6. liek s inou šaržou, ako je šarža uvedená na dodacom liste.

13.9. V prípade zdravotníckej pomôcky, je kupujúci oprávnený od zmluvy odstúpiť a zdravotnícku pomôcku vrátiť do siedmich (7) dní odo dňa prevzatia zdravotníckej pomôcky, iba ak ide o:

13.9.1. poškodenú zdravotnícku pomôcku

13.9.2. iný počet balení zdravotníckej pomôcky, ako bol objednaný,

 13.9.3. zdravotnícku pomôcku po dátume exspirácie,

13.9.4. zdravotnícku pomôcku, ktorá nespĺňa technické požiadavky uvedené vo vyhlásení o zhode,

13.9.5. zdravotnícku pomôcku bez návodu na použitie alebo ak návod na použitie nie je v slovenskom jazyku.

13.10. Po vrátaní lieku alebo zdravotníckej pomôcky podľa ods. 13.8. a 13.9. týchto VOP, bude kupujúcemu vrátená cena, ktorá bola za dotknutý liek zaplatená zo strany kupujúceho, vrátane nákladov na doručenie zásielky.

13.11. V prípade, ak kupujúci upovedomí predávajúceho o vade, za ktorú podľa názoru kupujúceho zodpovedá predávajúci, a ten predmetnú vadu nezistí, je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu všetky vykonané práce, ako aj všetky výdavky a náklady s tým súvise.

13.12. V prípade, ak kupujúci uplatní svoje nároky z vád Tovaru, avšak neumožní predávajúcemu bez zbytočného odkladu vykonať obhliadku reklamovanej vady a/alebo disponovať s reklamovaným Tovarom za účelom zistenia a preverenia vytýkaných vád, nároky kupujúceho zo zodpovednosti za vady zanikajú.

 1.  Záverečné ustanovenia

14.1   V prípade potreby akýchkoľvek ďalších informácií, prípadne podnetov, sťažností či iných podaní, môže kupujúci kontaktovať predávajúceho prostredníctvom nasledovných kontaktných údajov:

poštou: EMRAMA s.r.o., so sídlom Pražská 1456/14, Zvolen 960 01,

tel. č.: 0919 202 767,

e-mail: info@lekarenvkocke.sk.

14.2. Orgánom dohľadu, ktorému činnosť predávajúceho podlieha, je:

14.2.1. Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj, Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1, 

14.2.2. Regionálna veterinárna a potravinová správa Banská Bystrica, D. Skuteckého 130/19, 974 01 Banská Bystrica,

14.2.3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Banská Bystrica, Cesta k nemocnici, 974 01 Banská Bystrica,

14.2.4. Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Kvetná 1024/11, 821 08 Bratislava.

14.3. Tieto VOP sú záväzné odo dňa ich zverejnenia na webovej stránke predávajúceho. VOP platia v tom rozsahu a znení, v ktorom sú uvedené na webovej stránke predávajúceho v deň odoslania objednávky kupujúcim.

14.4. Počas trvania vyššej moci nie je predávajúci v omeškaní s plnením svojich povinností. Vyššou mocou sa rozumie okolnosť, ktorá nastala nezávisle od vôle zmluvných strán, je nepredvídateľná, neprekonateľná a neodvrátiteľná, najmä povodeň, požiar, zemetrasenie či iná prírodná udalosť alebo katastrofa, mimoriadna situácia, nepokoje, povstanie, štrajk, invázia, vojna, vojnový, výnimočný alebo núdzový stav, terorizmus, obmedzenie alebo výpadok v dodávateľskom reťazci, epidémia/pandémia alebo prepuknutie nákazlivej choroby (napr. ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2), zmena legislatívy vrátane prijatia novej legislatívy, či všeobecne záväzné opatrenia vydané orgánmi verejnej moci vrátane karanténnych opatrení, embarga, vývozných alebo dovozných obmedzení či iných zákazov a príkazov. V prípade, ak bude vyššia moc trvať viac ako tridsať (30) dní, ktorákoľvek zmluvná strana je oprávnená jednostranne ukončiť zmluvu; iné ustanovenia o vyššej moci v zmysle týchto VOP tým nie sú dotknuté.

14.5. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť znenie VOP, pričom zmenené znenie VOP je účinné okamihom jeho zverejnenia na webovej stránke.

 

Príloha číslo 1.



Spôsob dodania a platobné podmienky

Spôsob dodania a platobné podmienky:

Ceny uvedené nižšie platia pre zásielky dodávané na SLOVENSKO. Štandardne sa za dopravu neúčtujú žiadne vyššie poplatky.
Uvedené ceny za poštovné platia len do váhy 15 kg. V prípade ťažšej zásielky ako 15kg, bude zákazník informovaný, kontaktovaný mailom alebo telefonicky, 
za účelom dodania tovaru a oboznámený cenou za zásielku. Zásielka bude odoslaná len vtedy, keď zákazník bude súhlasiť so sumou za poštovné.  

Typ platby:

Platba na dobierku (Kuriérska spoločnosť GLS, platba v hotovosti) 0,99 €, Platba dobierky u kuriéra, je možná len platobnou kartou. Spoločnosť GLS môže odmietnuť hotovosť. 
Slovenská Pošta - Platba na DOBIERKU nieje MOŽNÁ

Online platba platobnou kartou - CardPay

Bankový prevod

Platba na dobierku 

Za tovar je potrebné zaplatiť v hotovosti pri jeho prevzatí od kuriérskej spoločnosti GLS. V prípade kuriérskej spoločnosti GLS je možné dobierku zaplatiť tiež platobnou kartou. Táto služba je spoplatnená sumou 0,99€
Slovenská Pošta - Platba na DOBIERKU nieje MOŽNÁ (len platba vopred)

CardPay – online platba platobnou kartou

Rýchla a bezpečná platba za tovar platobnou kartou (kreditnou alebo debetnou) cez internet prostredníctvom platobnej brány Tatrabanka. Platiť je možné platobnými kartami VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro a Diners Club International. Po kliknuti na "Záväzne objednať s povinnosťou platby" budete presmerovaní na internetovú stránku Tatrabanky, kde v zabezpečenom prostredí zadáte údaje z Vašej platobnej karty.

VÚB ePLATBY – online platba VÚB
Platba prostredníctvom internetbankingu pre klientov VÚB banky. Po kliknuti na "Záväzne objednať s povinnosťou platby" budete automaticky presmerovaní na platobnú bránu VÚB banky, kde po prihlásení skontroluje predvyplnené údaje platobného príkazu a autorizujete platbu. Ihneď po odoslaní platby sú peniaze pripísané na náš účet.

Bankový prevod

Platba prevodom na bankový účet v tvare IBAN: SK3811000000002944037993, BIC: TATRSKBX. Pri platbe je potrebné uviesť variabilný symbol = číslo objednávky, ktorý je dôležitý pre priradenie platby k objednávke. Tovar je expedovaný až po pripísaní platby na náš bankový účet. V prípade, že platbu neevidujeme na našom bankovom účte do 2 dní po prijatí objednávky, objednávka bude stornovaná.

Dodanie: 

Slovenská pošta – uloženie na poštu, doručenie do 3 pracovných dní

Slovenská pošta – doručenie na adresu, doručenie do 3 pracovných dní (na danú službu sa nevzťahuje poštovné ZADARAMO)

GLS zásielková služba – kuriér, doručenie do 2 pracovných dní po odoslaní zásielky od nás. 

Predajca nevie resp. nemôže ovplyvniť čas dodania (doobeda, poobede, doručiť do xy hodiny). Dodanie sa realizuje externou spoločnosťou ponúknutou v sekcii "dodacie údaje".

hore

Doprava a platba

 1. Osobný odber - Lekáreň v KOCKE, Zvolen - V hotovosti alebo platobnou kartou v lekárni
  • Poplatok za osobný odber sa neúčtuje pri objednávke nad 59.99 EUR
  • Poplatok za osobný odber je 1,00 EUR
 2. Osobný odber - Lekáreň v KOCKE, Zvolen - Vopred platba - bankový prevod
  • Poplatok za osobný odber sa neúčtuje pri objednávke nad 59.99 EUR
  • Poplatok za osobný odber je 1,00 EUR
 3. Osobný odber - Lekáreň v KOCKE, Zvolen - Platba kartou online
  • Poplatok za osobný odber sa neúčtuje pri objednávke nad 59.99 EUR
  • Poplatok za osobný odber je 1,00 EUR
 4. Osobný odber - Lekáreň v KOCKE, Zvolen - TatraPay – online platba
  • Poplatok za osobný odber sa neúčtuje pri objednávke nad 59.99 EUR
  • Poplatok za osobný odber je 1,00 EUR
 5. Osobný odber - Lekáreň v KOCKE, Zvolen - VÚB ePLATBY – online platba VÚB
  • Poplatok za osobný odber sa neúčtuje pri objednávke nad 59.99 EUR
  • Poplatok za osobný odber je 1,00 EUR
 6. Elektronicky emailom - Vopred platba - bankový prevod
  • Cena dopravy sa neúčtuje pri objednávke nad 59.99 EUR
  • Cena za dopravu a platbu je 0,00 EUR
 7. Elektronicky emailom - Platba kartou online
  • Cena dopravy sa neúčtuje pri objednávke nad 59.99 EUR
  • Cena za dopravu a platbu je 0,00 EUR
 8. Elektronicky emailom - TatraPay – online platba
  • Cena dopravy sa neúčtuje pri objednávke nad 59.99 EUR
  • Cena za dopravu a platbu je 0,00 EUR
 9. Elektronicky emailom - VÚB ePLATBY – online platba VÚB
  • Cena dopravy sa neúčtuje pri objednávke nad 59.99 EUR
  • Cena za dopravu a platbu je 0,00 EUR
 10. GLS zásielková služba - Dobierka
  • Cena dopravy sa neúčtuje pri objednávke nad 59.99 EUR
  • Cena za dopravu a platbu je 3,98 EUR
  • Lepšia doprava GLS - FlexDelivery Service:
  • Príjemca je deň vopred informovaný o doručení balíka zaslaním interaktívnej SMS s číslom zásielky, predpokladaným termínom doručenia.
  • Možnosť zmeny adresy.
  • Sms notifikácia s číslom priamo na kuriéra.
 11. GLS zásielková služba - Vopred platba - bankový prevod
  • Cena dopravy sa neúčtuje pri objednávke nad 59.99 EUR
  • Cena za dopravu a platbu je 2,99 EUR
  • Lepšia doprava GLS - FlexDelivery Service:
  • Príjemca je deň vopred informovaný o doručení balíka zaslaním interaktívnej SMS s číslom zásielky, predpokladaným termínom doručenia.
  • Možnosť zmeny adresy.
  • Sms notifikácia s číslom priamo na kuriéra.
 12. GLS zásielková služba - Platba kartou online
  • Cena dopravy sa neúčtuje pri objednávke nad 59.99 EUR
  • Cena za dopravu a platbu je 2,99 EUR
  • Lepšia doprava GLS - FlexDelivery Service:
  • Príjemca je deň vopred informovaný o doručení balíka zaslaním interaktívnej SMS s číslom zásielky, predpokladaným termínom doručenia.
  • Možnosť zmeny adresy.
  • Sms notifikácia s číslom priamo na kuriéra.
 13. GLS zásielková služba - TatraPay – online platba
  • Cena dopravy sa neúčtuje pri objednávke nad 59.99 EUR
  • Cena za dopravu a platbu je 2,99 EUR
  • Lepšia doprava GLS - FlexDelivery Service:
  • Príjemca je deň vopred informovaný o doručení balíka zaslaním interaktívnej SMS s číslom zásielky, predpokladaným termínom doručenia.
  • Možnosť zmeny adresy.
  • Sms notifikácia s číslom priamo na kuriéra.
 14. GLS zásielková služba - VÚB ePLATBY – online platba VÚB
  • Cena dopravy sa neúčtuje pri objednávke nad 59.99 EUR
  • Cena za dopravu a platbu je 2,99 EUR
  • Lepšia doprava GLS - FlexDelivery Service:
  • Príjemca je deň vopred informovaný o doručení balíka zaslaním interaktívnej SMS s číslom zásielky, predpokladaným termínom doručenia.
  • Možnosť zmeny adresy.
  • Sms notifikácia s číslom priamo na kuriéra.
 15. Slovenská pošta - uloženie na poštu - Vopred platba - bankový prevod
  • Cena dopravy sa neúčtuje pri objednávke nad 59.99 EUR
  • Cena za dopravu a platbu je 2,99 EUR
  • Uloženie na pošte - maximálne 7 pracovných dní
 16. Slovenská pošta - uloženie na poštu - Platba kartou online
  • Cena dopravy sa neúčtuje pri objednávke nad 59.99 EUR
  • Cena za dopravu a platbu je 2,99 EUR
  • Uloženie na pošte - maximálne 7 pracovných dní
 17. Slovenská pošta - uloženie na poštu - TatraPay – online platba
  • Cena dopravy sa neúčtuje pri objednávke nad 59.99 EUR
  • Cena za dopravu a platbu je 2,99 EUR
  • Uloženie na pošte - maximálne 7 pracovných dní
 18. Slovenská pošta - uloženie na poštu - VÚB ePLATBY – online platba VÚB
  • Cena dopravy sa neúčtuje pri objednávke nad 59.99 EUR
  • Cena za dopravu a platbu je 2,99 EUR
  • Uloženie na pošte - maximálne 7 pracovných dní
 19. Slovenská pošta - poštový kuriér na adresu - Dobierka
  • Cena dopravy sa neúčtuje pri objednávke nad 9999.99 EUR
  • Cena za dopravu a platbu je 4,79 EUR
  • Sms notifikácia s číslom priamo na kuriéra.
  • Pokiaľ Vás kuriér nezastihne na adrese, uloží zásielku na najbližšej pošte
 20. Slovenská pošta - poštový kuriér na adresu - Vopred platba - bankový prevod
  • Cena dopravy sa neúčtuje pri objednávke nad 9999.99 EUR
  • Cena za dopravu a platbu je 3,80 EUR
  • Sms notifikácia s číslom priamo na kuriéra.
  • Pokiaľ Vás kuriér nezastihne na adrese, uloží zásielku na najbližšej pošte
 21. Slovenská pošta - poštový kuriér na adresu - Platba kartou online
  • Cena dopravy sa neúčtuje pri objednávke nad 9999.99 EUR
  • Cena za dopravu a platbu je 3,80 EUR
  • Sms notifikácia s číslom priamo na kuriéra.
  • Pokiaľ Vás kuriér nezastihne na adrese, uloží zásielku na najbližšej pošte
 22. Slovenská pošta - poštový kuriér na adresu - TatraPay – online platba
  • Cena dopravy sa neúčtuje pri objednávke nad 9999.99 EUR
  • Cena za dopravu a platbu je 3,80 EUR
  • Sms notifikácia s číslom priamo na kuriéra.
  • Pokiaľ Vás kuriér nezastihne na adrese, uloží zásielku na najbližšej pošte
 23. Slovenská pošta - poštový kuriér na adresu - VÚB ePLATBY – online platba VÚB
  • Cena dopravy sa neúčtuje pri objednávke nad 9999.99 EUR
  • Cena za dopravu a platbu je 3,80 EUR
  • Sms notifikácia s číslom priamo na kuriéra.
  • Pokiaľ Vás kuriér nezastihne na adrese, uloží zásielku na najbližšej pošte

hore


Prihlásiť sa k odberu noviniek



Prihláste sa do newsletteru a získajte pravidelné informácie o super ponukách, akciách a zľavách. Newslettre sú určené pre osoby staršie ako 16 rokov!
Informácie o ochrane osobných údajov. Zo zasielania sa móžete kedykoľvek odhlásit.