Ochrana osobných údajov

 

PODMIENKY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

 

Ochrana osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Z tohto dôvodu všetky procesy spracúvania osobných údajov priebežne analyzujeme a zabezpečujeme ich súlad s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“), ktoré je záväzné pre všetky členské štáty Európskej únie, ako aj zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“).

 

Vaše osobné údaje spracúva ako prevádzkovateľ naša spoločnosť EMRAMA s.r.o., so sídlom Pražská 1456/14

960 01 Zvolen, IČO: 46 057 234, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 19789/S, pričom nás môžete kedykoľvek kontaktovať na e-maile: osobneudaje@lekarenvkocke.sk  alebo telefónnom čísle: 0908 521 820.

 

Touto cestou Vás informujeme o spôsobe a podmienkach spracúvania Vašich osobných údajov, ako aj o Vašich právach, ktoré sú s tým spojené. Osobné údaje spracúvame v nižšie uvedených oblastiach. Ak je v ktorejkoľvek oblasti doba uchovávania osobných údajov určená podľa rokov, tak začína plynúť 1. januára kalendárneho roka nasledujúceho po roku, v ktorom sme začali spracúvať Vaše osobné údaje pre daný účel.

 

 1. Účel, právny základ a doba uchovávania osobných údajov

 

ÚČEL

PRÁVNY ZÁKLAD

DOBA UCHOVÁVANIA

 

Objednávka:

V prípade, ak máte záujem zakúpiť prostredníctvom našej webstránky www.lekarenvkocke.sk (ďalej len „webstránka“) tovar ponúkaný v našom portfóliu, sme nútení spracúvať Vaše osobné údaje z dôvodu, aby sme Vám mohli nielen poradiť pri výbere tovaru, ale aj prijať a riadne vybaviť Vašu objednávku, dodať Vám objednaný tovar (po vybavení objednávky Vás budeme informovať formou SMS správy o odoslaní zásielky), vybaviť reklamáciu  a vykonávať iné činnosti a úkony s tým súvisiace.

 

Keďže zabezpečujeme aj internetový výdaj liekov a/alebo zdravotníckych pomôcok, sme nútení spracúvať vo vybraných prípadoch aj Vaše údaje o zdraví, a to z dôvodu, aby sme mohli zabezpečiť takýto výdaj liekov a/alebo zdravotníckych pomôcok v rámci nami poskytovanej lekárenskej starostlivosti.

 

 

Spracúvať Vaše osobné údaje môžeme bez Vášho súhlasu, nakoľko je to nevyhnutné pre riadne plnenie zmluvy, ktorú ste s nami uzatvorili.

 

Keďže sme poskytovateľom lekárenskej starostlivosti, tak sme oprávnení spracúvať Vaše údaje o zdraví nevyhnutné pre internetový výdaj liekov a/alebo zdravotníckych pomôcok (čl. 9 ods. 2 písm. h) GDPR).

 

Po dobu trvania zmluvy a 4 roky po jej skončení.

 

Zákaznícky účet:

Objednávanie tovaru na našej webstránke viete urýchliť, sprehľadniť a zjednodušiť vytvorením si vlastného zákazníckeho účtu, prostredníctvom ktorého môžete realizovať akékoľvek budúce objednávky, pričom údaje o nich sa Vám uložia v časti „Moje objednávky“. Webstránka dovoľuje prihlásenie aj pomocou Google+ alebo Facebook účtu, pričom v takom prípade spracúvame Váš jedinečný identifikátor v danej službe, Vašu e-mailovú adresu a Vaše meno a priezvisko. Takto získané údaje sú použité výhradne na vytvorenie zákazníckeho účtu.

 

 

Spracúvať Vaše osobné údaje, ktoré ste uviedli pri registrácii a prihlásení sa do zákazníckeho účtu, ako aj ktoré sú následne spracúvané v zákazníckom účte (napr. prehľad o realizovaných objednávkach), môžeme z dôvodu, že je to nevyhnutné pre ďalšie realizovanie objednávok, a teda v rámci predzmluvných a zmluvných vzťahov s Vami.

 

 

Po dobu trvania registrácie a existencie zákazníckeho účtu, najneskôr po dobu 5 rokov od posledného prihlásenia sa do zákazníckeho účtu.

 

Rezervácia elektronického predpisu:

Na našej webstránke máme záujem spustiť tzv. rezerváciu elektronických receptov, v rámci ktorej si budete môcť rezervovať výdaj lieku a/alebo zdravotníckej pomôcky a/alebo dietetických potravín on-line. V takom prípade sme nútení využiť Vaše osobné údaje pre ďalšiu komunikáciu s Vami, pre zistenie obsahu Vašich elektronických receptov vo Vašej elektronickej zdravotnej knižke a pre ďalšie úkony nevyhnutne spojené s riadnym a včasným vybavením rezervácie. Naše interné systémy sú prepojené s národným zdravotníckym informačným systémom podľa zákona č. 153/2013 Z.z., v dôsledku čoho sme spôsobilí získať Vaše osobné údaje z Vašej elektronickej zdravotnej knižky, avšak tieto osobné údaje spracúvame vždy iba pre účely riadneho vybavenia rezervácie.

 

 

Vaše osobné údaje môžeme spracúvať, keďže je to nevyhnutné v rámci predzmluvných vzťahov, t.j. ide kroky k príprave rezervovaných liekov, zdravotníckych pomôcok a/alebo dietetických potravín na výdaj v našej verejnej lekárni. Sčasti je zákonnosť spracúvania daná aj z dôvodu, že ako poskytovateľovi lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni nám vyplývajú viaceré zákonné povinnosti voči pacientom, a to pri činnosti, ktorá je spojená so zabezpečovaním výdaja liekov, zdravotníckych pomôcok a/alebo dietetických potravín. Informácie o predpísaných liekoch, zdravotníckych pomôckach a/alebo dietetických pomôckach sa môžu za určitých okolností považovať za osobné údaje o zdraví, pričom my sme oprávnení spracúvať tieto osobné údaje, nakoľko to je nevyhnutné na účely poskytovania zdravotnej (lekárenskej) starostlivosti.

 

 

Vaše osobné údaje budú spracúvané po dobu nie dlhšiu, ako je nevyhnutné pre vybavenie rezervácie, t.j. do okamihu úspešného vybavenia rezervácie alebo jej stornovania, prípadne dlhšie, ak tak ustanovujú všeobecne záväzné právne predpisy.

 

Priamy marketing:

Ak ste si už u nás v minulosti zakúpili tovar, tak máme záujem Vám ponúkať aj možnosť zakúpenia iného podobného tovaru, ktorý je v našom portfóliu. Z tohto dôvodu Vám budeme zasielať ponuku takýchto podobných tovarov, o ktoré by ste mohli mať záujem. Ide o tzv. priamy marketing.

 

 

Vaše osobné údaje môžeme spracúvať aj bez Vášho súhlasu, nakoľko nám to umožňuje náš oprávnený záujem, ktorým je záujem zvyšovať predajnosť nášho tovaru a dopyt po ňom, a to vo vzťahu k zákazníkom, ktorí si už u nás tovar zakúpili, a ktorí podľa nás môžu dôvodne očakávať, že im budeme takéto ďalšie informácie o podobných tovaroch z nášho portfólia ponúkať (zasielať). Voči Vášmu spracúvaniu v rámci priameho marketingu máte právo vždy namietať (ako je uvedené v bode 3).

 

 

Po dobu existencie zmluvného vzťahu s nami a 2 roky po jeho ukončení.

 

Reklama a newsletter:

Máme záujem Vám zasielať propagačné a iné reklamné informácie, najmä o novinkách, akciách, zľavách, súťažiach a aktivitách zameraných predovšetkým na podporu predajnosti nášho tovaru a propagáciu našej podnikateľskej činnosti (zväčša formou newslettra zasielaného na Váš e-mail).

 

 

Môžeme tak robiť iba vtedy, ak nám poskytnete na to súhlas so spracúvaním osobných údajov.

 

Po dobu trvania súhlasu, ktorý môžete kedykoľvek odvolať (ako je uvedené v bode 3), najneskôr však po dobu 2 rokov od udelenia súhlasu (po uplynutí tejto doby od Vás môžeme vyžiadať súhlas opätovne, pričom sa môžete slobodne rozhodnúť, či ho udelíte alebo nie).

 

 

Kontaktný formulár:

Pre urýchlenie a uľahčenie komunikácie s nami ohľadom Vašich žiadostí a dopytov týkajúcich sa nášho tovaru máte možnosť nás kontaktovať prostredníctvom kontaktného formuláru alebo chatu, ktoré sú dostupné na webstránke. Vaše osobné údaje musíme spracúvať, aby sme vedeli vybaviť Vašu žiadosť alebo dopyt.

 

 

 

Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné, a to v závislosti od povahy a času, kedy bola žiadosť alebo dopyt zaslaný, a to či už v rámci našich predzmluvných vzťahov alebo počas vybavovania objednávky, či reklamácie, t.j. počas plnenia zmluvy.

 

Po dobu, ktorá je nevyhnutná na vybavenie žiadosti alebo dopytu, zväčša po dobu 2 týždňov od doručenia žiadosti alebo dopytu.

 

Spotrebiteľské súťaže:

Rovnako máte možnosť sa zapojiť do nami organizovaných spotrebiteľských súťaží, a to podľa pravidiel, ktoré zverejníme v prípade konkrétnej súťaže. Vaše osobné údaje musíme spracúvať preto, aby sme Vás vedeli do súťaže zapojiť, vyhodnotiť Vašu účasť, ako aj prípadne odovzdať výhru, či realizovať iné úkony s tým súvisiace.  

 

 

 

Môžeme tak robiť iba vtedy, ak nám poskytnete na to súhlas so spracúvaním osobných údajov.

 

Po dobu trvania súhlasu, ktorý môžete kedykoľvek odvolať (ako je uvedené v bode 3), najneskôr však po dobu trvania súťaže a 1 mesiac po jej ukončení.

 

 

Vernostný program:

V prípade nákupu našich tovarov sa môžete zapojiť aj do nášho vernostného programu, ktorý sme pre Vás pripravili a ktorého účelom je poskytnúť Vám zľavu na nákup ďalšieho tovaru, ak cez našu webstránku uskutočníte viacero objednávok.

 

Môžeme tak robiť iba vtedy, ak nám poskytnete na to súhlas so spracúvaním osobných údajov.

 

Po dobu trvania súhlasu, ktorý môžete kedykoľvek odvolať (ako je uvedené v bode 3), najneskôr však po dobu 5 rokov od udelenia súhlasu (po uplynutí tejto doby od Vás môžeme vyžiadať súhlas opätovne, pričom sa môžete slobodne rozhodnúť, či ho udelíte alebo nie).

 

 

Fotografie a/alebo videá:

Máme záujem vyhotovovať fotografie a/alebo videá, na ktorých bude zachytená Vaša podoba. Tieto fotografie a/alebo videá použijeme na propagáciu podujatia, ako aj našej činnosti a aktivít, a to najmä formou ich zverejnenia v reklamných a propagačných materiáloch, v médiách (televízia, rozhlas, tlač), na webstránke, v príspevkoch a v platenej reklame na sociálnych sieťach (najmä Facebook, Instagram, YouTube), v mailoch, newslettroch a vo vyhľadávaní Google.

 

 

Môžeme tak robiť iba vtedy, ak nám poskytnete na to súhlas so spracúvaním osobných údajov.

 

Po dobu trvania súhlasu, ktorý môžete kedykoľvek odvolať (ako je uvedené v bode 3), najneskôr však po dobu 5 rokov od udelenia súhlasu (po uplynutí tejto doby od Vás môžeme vyžiadať súhlas opätovne, pričom sa môžete slobodne rozhodnúť, či ho udelíte alebo nie).

 

 

Fotografie a/alebo videá bez priamej podoby:

Rovnako máme záujem vyhotovovať fotografie a/alebo videá, na ktorých bude zachytená Vaša podoba buď z diaľky alebo v rámci väčšieho počtu ľudí, čím sa stane Vaša identita menej rozpoznateľná. Tieto fotografie a/alebo videá použijeme iba na propagáciu tej činnosti, v rámci ktorej bola Vaša podoba zachytená (napr. účasť na určitom verejnom podujatí), a to najmä formou ich zverejnenia v reklamných a propagačných materiáloch, v médiách (televízia, rozhlas, tlač), na webstránke, v príspevkoch a v platenej reklame na sociálnych sieťach (najmä Facebook, Instagram, YouTube), v mailoch, newslettroch a vo vyhľadávaní Google.

 

 

Na takéto spracúvanie sa nevyžaduje Váš súhlas, keďže tieto fotografie a/alebo videá nevyhnutne potrebujeme na propagáciu činnosti, ktorej sa zúčastňujete a ktorá súvisí s našou podnikateľskou činnosťou (ide o náš oprávnený záujem) a fotografie a/alebo videá sú vyhotovované z diaľky alebo v rámci väčšieho počtu ľudí, čo znamená, že Vaša podoba bude ťažšie rozpoznateľná. Okrem uvedeného Vám bude vždy umožnené sa vyhnúť zachyteniu Vašej podoby, pričom ak k tomu dôjde, avšak nebudete mať záujem byť na fotografii a/alebo videu, môžete nás kedykoľvek kontaktovať a my zabezpečíme výmaz Vašej podoby alebo nezverejnenie fotografie a/alebo videa, ak to bude z našej strany možné.

 

 

Po dobu 5 rokov od vyhotovenia fotografie a/alebo videa, ak nebudete skôr úspešne namietať proti takémuto spracúvaniu.

 

 

Dodávatelia a zmluvní partneri:

Ak ste naším dodávateľom, zmluvným partnerom, tak potrebujeme spracúvať Vaše osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre plnenie zmluvy, ktorú máme s Vami uzavretú, a to najmä aby sme mohli s Vami komunikovať o podmienkach zmluvy, uzavrieť ju, ako aj následne ju riadne plniť a prípadne plnenie vymáhať, ak to bude potrebné.

 

 

Spracúvať Vaše osobné údaje môžeme bez Vášho súhlasu, nakoľko je to nevyhnutné pre riadne plnenie uzatvorenej zmluvy.

 

Po dobu trvania zmluvy a 4 roky po jej skončení.

 

Kontaktné osoby:

Ak ste iba kontaktnou osobou nášho zmluvného partnera (napr. jeho štatutár, zamestnanec alebo externý pracovník), tak spracúvame Vaše osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre plnenie zmluvy, ktorú máme uzavretú.

 

 

V tomto prípade nepotrebujeme Váš súhlas, nakoľko Vaše osobné údaje je nevyhnutné spracúvať preto, aby sa mohla riadne plniť zmluva, v rámci ktorej ste boli uvedený ako kontaktná osoba, a teda našim oprávneným záujmom a oprávneným záujmom nášho zmluvného partnera, ktorého ste kontaktná osoba, je zabezpečiť riadne a včasné plnenie takejto zmluvy.

 

 

Po dobu trvania zmluvy a 4 roky po jej skončení.

 

Účtovníctvo:

Ako účtovná jednotka vedieme účtovníctvo v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, pričom z tohto dôvodu musíme spracúvať aj niektoré Vaše osobné údaje, ktoré sa uvádzajú v účtovnej evidencii (napr. došlé a odchádzajúce faktúry, zápisy ohľadom vedenia pokladne).

 

 

Vaše osobné údaje spracúvame pre tento účel bez Vášho súhlasu, keďže je to nevyhnutné preto, aby sme si splnili zákonnú povinnosť riadne viesť účtovníctvo a plniť povinnosti s tým spojené.

 

Po dobu 10 rokov od vyhotovenia účtovného dokumentu/podkladu.

 

Dane:

Taktiež máme povinnosti aj v oblasti daňových predpisov, najmä podľa zákona o dani z príjmov a zákona o dani z pridanej hodnoty, preto musíme spracúvať Vaše osobné údaje aj vtedy, keď nám to daňové predpisy ukladajú.

 

 

Vaše osobné údaje spracúvame pre tento účel bez Vášho súhlasu, keďže je to nevyhnutné preto, aby sme si splnili zákonnú povinnosť v zmysle daňových predpisov.

 

Podľa daňových všeobecne záväzných právnym predpisov, zväčša po dobu 10 rokov od vyhotovenia daňového dokumentu/podkladu.

 

Právne nároky:

V rámci našej činnosti sledujeme a kontrolujeme dodržiavanie právnych predpisov, obstarávame právne záležitosti, a ak je to potrebné, tak uplatňujeme a vymáhame naše práva a nároky, prípadne vedieme obranu voči uplatneným a vymáhaným právam a nárokom tretích osôb.

 

 

Vaše osobné údaje môžeme spracúvať aj bez Vášho súhlasu, keďže je to nevyhnutné preto, aby sme mohli uplatňovať a vymáhať naše práva a nároky, prípadne riadne viesť obranu voči uplatneným a vymáhaným právam a nárokom tretích osôb, a to v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Uvedené je naším oprávneným záujmom.

 

 

Po dobu existencie a vymáhateľnosti práv a nárokov (najmä do okamihu premlčania nároku).

 

Správa registratúry:

Vedieme aj databázu prijatej a odoslanej pošty a iné záznamy v rámci registratúry podľa zákona č. 395/2002 Z.z., v ktorej sa môžu nachádzať Vaše osobné údaje, ak ste napr. adresátom alebo prijímateľom zásielky.

 

 

Vaše osobné údaje spracúvame pre tento účel bez Vášho súhlasu, keďže je to nevyhnutné preto, aby sme si splnili zákonnú povinnosť v zmysle dotknutého zákona.

 

Podľa nami stanovených dôb, ktoré vychádzajú z právnych predpisov alebo nami určenej dĺžky, ktorá zodpovedá požiadavke minimalizácie doby uchovávania, v rámci bežnej korešpondencie však zväčša 3 roky. V prípade, ak Vám nie je zrejmé, po akú dobu spracúvame Vaše osobné údaje, je možné nás kedykoľvek za týmto účelom kontaktovať.

 

 

Nevyhnutné (essencial) cookies:

Aby sme mohli zabezpečiť funkčnosť a bezpečnosť našej webstránky a jej správne načítanie vo Vašom internetovom prehliadači, používame tzv. nevyhnutné cookies umožňujúce realizovať základné funkcionality webovej stránky (viac o cookies sa dočítate v bode 5).

 

 

Vaše osobné údaje spracúvame z dôvodu, že máme záujem zabezpečiť riadne fungovanie webstránky a jej základné funkcionality. Z tohto dôvodu môžeme spracúvať tieto údaje aj bez Vášho súhlasu.

 

 

Po dobu 7 dní od návštevy webstránky, najneskôr po dobu, akú máte nastavenú v internetovom prehliadači.

 

Dobrovoľné (non-essential) cookies:

Keďže Vám chceme spríjemniť a zefektívniť používanie webstránky, využívame aj ďalšie cookies, ktoré však nie sú nevyhnutne potrebné pre správne fungovanie webstránky, ale využívajú sa napríklad pre lepšie prispôsobenie reklám Vašim záujmom, vytváranie štatistík, aby sme vedeli upraviť webstránku pre lepšie fungovanie. Taktiež využívame cookies tretích strán, napr. Google, Facebook (viac o týchto cookies sa dočítate v bode 5 a 6).

 

 

Tieto údaje môžeme spracúvať iba na základe Vášho súhlasu, ktorý nám udelíte pri návšteve webstránky, pričom si môžete vybrať, či cookies povolíte alebo nie. Zároveň ste oprávnený takýto súhlas kedykoľvek odvolať.

 

 

Po dobu udelenia súhlasu, najneskôr po dobu 1 roka od návštevy webstránky, ak pri jednotlivom cookie nie je uvedené inak.

 

Sociálne siete:

Nakoľko máme záujem rozvíjať naše aktivity a zabezpečiť čo najširšie povedomie o našej činnosti, zriadili sme na sociálnych sieťach Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter a Youtube vlastné fanúšikovské stránky, užívateľské účty či kanále, cez ktoré môžete získavať informácie o našej činnosti, pričom naše príspevky môžete komentovať, zdieľať alebo lajkovať. Vaše osobné údaje budeme spracúvať iba za účelom správy a administrácie fanúšikovských stránok, užívateľských účtov a kanálov a získavania anonymizovaných údajov o štatistikách.

 

 

Tieto osobné údaje môžeme pre tento účel spracúvať aj bez Vášho súhlasu, nakoľko máme za to, že môžete očakávať, že budeme spravovať a zabezpečovať administratívu fanúšikovských stránok, užívateľských účtov a kanálov, s čím je neoddeliteľne spojené aj spracúvanie osobných údajov tých užívateľov, ktorí sa stali našimi fanúšikmi, komentovali alebo zdieľali náš príspevok, či iným spôsobom vyvíjali aktivitu na našej fanúšikovskej stránke, užívateľskom účte alebo kanále. V prípade vytvárania štatistík sú nám tieto sprístupnené prevádzkovateľmi sociálnych sietí iba v anonymizovanej podobe, pričom vzhľadom na uvedené máme za to že na ich sprístupnenie a spracúvanie nepotrebujeme Váš osobitný súhlas; tým nie je dotknutá zodpovednosť príslušného prevádzkovateľa sociálnej siete za spracúvanie Vašich osobných údajov, ktoré sú podkladom pre tvorbu týchto štatistík.

 

 

Po dobu existencie fanúšikovskej stránky, užívateľského účtu, kanála, najneskôr po dobu 5 rokov od začatia spracúvania osobných údajov.

 

Heuréka:

Nakoľko nám veľmi záleží na spokojnosti našich zákazníkov, rozhodli sme sa využívať program „Overené zákazníkmi“, vďaka ktorému vieme od Vás získať spätnú väzbu a vyjadrenie ohľadom spokojnosti   s uskutočneným nákupom na webstránke.

 

 

Máme za to, že spracúvanie Vašich osobných údajov vrátane obsahu Vašej spätnej väzby môžeme spracúvať, nakoľko máme záujem na zvyšovaní kvality služieb pri nákupe tovaru a spokojnosti zákazníkov, čo je naším oprávneným záujmom.

 

Po dobu 6 mesiacov od vyplnenia dotazníka.

 

Úsmev ako dar:

Pri objednávke tovaru máte možnosť využiť zaokrúhľovanie ceny Vášho nákupu na našej webstránke, pričom vzniknutý rozdiel (zväčša vo výške niekoľko centov alebo eur) nám darujete.  Predmetný dar následne v plnej výške odovzdáme občianskemu združeniu Úsmev ako dar, ktoré sa stará o deti z Centier pre deti a rodiny.

 

 

Vaše osobné údaje spracúvame iba my pre interné účely, a to z dôvodu, že je to nevyhnutné pre plnenie darovacej zmluvy, ktorú s nami z tohto dôvodu uzatvárate. Vaše osobné údaje ďalej neposkytujeme občianskemu združeniu Úsmev ako dar.

 

Po dobu 4 rokov od darovania.

 

GDPR:

Naša spoločnosť má záujem si riadne plniť všetky povinnosti v oblasti ochrany osobných údajov, a preto spracúvame aj Vaše osobné údaje, ak je to nevyhnutné pre vybavovanie dopytov, žiadostí, bezpečnostných incidentov a plnenie povinností v zmysle GDPR a Zákona.

 

 

Uvedené spracúvanie osobných údajov môžeme vykonávať aj bez Vášho súhlasu, nakoľko je to nevyhnutné preto, aby sme splnili naše povinnosti ako prevádzkovateľa podľa GDPR a Zákona.

 

Po dobu 5 rokov od vytvorenia výstupu.

 

Kamerové systémy:

V našich priestoroch sú nainštalované kamerové systémy, ktoré zabezpečujú ochranu monitorovaných priestorov, pričom tieto kamerové systémy zaznamenávajú vstup, pohyb a činnosť osôb a zachytávajú ich fyzickú podobu.

 

V našich priestoroch máme nainštalované kamerové systémy, nakoľko tým chceme zabezpečovať verejný poriadok a bezpečnosť, odhaľovanie kriminality, ochranu voči nečakaným situáciám, a predovšetkým ochranu majetku, života, zdravia osôb nachádzajúcich sa v monitorovanom priestore. Uvedené vnímame ako náš oprávnený záujem, pričom takéto spracúvanie môžete očakávať, keďže monitorované priestory sú označené viditeľnými piktogramami o monitorovaní.

 

 

14 dní od zaznamenania

 

 1. Príjemcovia alebo kategórie príjemcov

 

Osobné údaje chránime, pričom tieto nesprístupňujeme a ani neposkytujeme tretím osobám či subjektom, pokiaľ nie je v tomto bode uvedené inak. V prípade, ak v zmysle účelu, ktorý je uvedený v týchto Podmienkach ochrany osobných údajov, osobné údaje zverejňujeme (napr. fotografie a/alebo videá), tak Vaše osobné údaje sú sprístupnené neobmedzenému poštu ľudí (verejnosti). V ostatných prípadoch sa osobné údaje poskytujeme v zásade iba našim zmluvným partnerom. Ide najmä o poskytovateľov účtovných, cloudových, marketingových a IT služieb, medzi ktorých v súčasnosti patria najmä:

 

 • ADVIN base s.r.o.

(dátové centrum) Stupkova 18, 779 00 Olomouc, Česká republika

IČ: 28649249

 • ZONER, s.r.o.

(mailový hosting) Jaskový rad 5, 83101 Bratislava

IČO: 35 770 929

 • Počítače a Programovanie, s.r.o.

(IT servis, účtovný program, dátové centrum) Kuzmányho 22, 010 01 Žilina

IČO: 36005479

 • VIA MOBILE, s. r. o.

(zasielanie informačných sms správ) Mateja Bela 7, 81106 Bratislava

IČO: 44633521

 • Heureka Group a.s.

(program Overené zákazníkmi) Karolinská 650/1, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika

IČ: 07822774

 

Pre účely doručovania tovaru a zásielok využívame iba služby registrovaných poštových podnikov, a to:

 

 • Slovenská Pošta a.s.

Partizánska cesta 9, 975 99  Banská Bystrica

IČO: 36631124

 • GEIS Parcel SK s.r.o.

Trňanská 6, 960 01 Zvolen

IČO: 46489592

 • General Logistics Systems Slovakia s.r.o.

Budča 1039, 962 33 Budča

IČO: 36624942

 

V prípade, ak využívame právne služby audítorov, advokátov alebo iných regulovaných profesií, tak títo sa považujú za samostatných prevádzkovateľov, a preto sú povinní zabezpečiť ochranu Vašich osobných údajov podľa vlastných podmienok. Ak takáto povinnosť bude vyplývať zo zákona alebo rozhodnutia orgánu verejnej moci, sú Vaše osobné údaje poskytnuté aj orgánom verejnej moci či iným subjektom.

 

 1. Práva dotknutej osoby

 

Ako dotknutej osobe Vám z GDPR vyplývajú viaceré práva, na ktoré si Vás dovoľujeme touto cestou upozorniť:

 

 

Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo od nás požadovať potvrdenie o tom, či spracúvame osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ak áno, tak máte právo získať prístup k týmto osobným údajom, ako aj právo na základné informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov. Prvé poskytnutie vyššie uvedených osobných údajov kupujúcemu je bezplatné. Opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré dotknutá osoba požiada, bude spoplatnené za administratívny poplatok vo výške 5 EUR.

 

Právo na opravu a/alebo doplnenie osobných údajov

Máte právo požadovať, aby sme bez zbytočného odkladu opravili nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, ako aj právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

 

Právo na vymazanie osobných údajov

Právo požadovať bezodkladné vymazanie Vašich osobných údajov máte iba v prípade, ak:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
 • odvoláte súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie;
 • namietate voči spracúvaniu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie;
 • osobné údaje sa spracúvali nezákonne;
 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Európskej Únie alebo práva členského štátu, ktorému podliehame;
 • osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1 GDPR.

Za týmto účelom nás môžete kedykoľvek kontaktovať, pričom následne posúdime, či vo Vašom prípade neexistujú výnimky, kedy nie je potrebné vymazať Vaše údaje aj keď je splnená niektorá z vyššie uvedených podmienok (napr. je to potrebné na uplatňovanie právnych nárokov).

 

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Máte právo, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich údajov (t.j. Vaše údaje iba uchovávali, avšak iným spôsobom ich nespracúvali), ak:

 • ste napadli správnosť osobných údajov;
 • spracúvanie je protizákonné a Vy namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia;
 • už nepotrebujeme Vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
 • namietate voči spracúvaniu.

Za týmto účelom nás môžete kedykoľvek kontaktovať, pričom následne posúdime, či vo Vašom prípade neexistujú výnimky, kedy je možné Vaše osobné údaje spracúvať aj iným spôsobom, nielen uchovávaním.

 

          Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov

Máte právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ak spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sledujeme my alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody Vašej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov. Vaše osobné údaje môžeme spracúvať iba, ak by sme preukázali nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré by prevažovali nad záujmami, právami a slobodami alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

 

Právo na prenosnosť osobných údajov

Ak sa spracúvanie Vašich osobných údajov vykonáva automatizovanými prostriedkami, a to na základe Vášho súhlasu alebo pre účely plnenia zmluvy, máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste nám poskytli, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje ďalšej osobe (prevádzkovateľovi), avšak iba za predpokladu, že je to technicky možné.

 

Právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov

V neposlednom rade máte právo kedykoľvek odvolať Vami udelený súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, ak ste takýto poskytli, a to zaslaním odvolania na kontaktné údaje prevádzkovateľa uvedené vyššie. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním.

 

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Touto cestou Vás zároveň informujeme, že v prípade, ak máte za to, že došlo k porušeniu práv fyzických osôb pri spracúvaní Vašich osobných údajov alebo k porušeniu nariadenia GDPR, môžete podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov, a to Úradu pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (vzor návrhu je uverejnený na stránke Úradu pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky www.dataprotection.gov.sk).

 

 1. Požiadavka na poskytnutie osobných údajov

 

Poskytnutie Vašich osobných údajov, ktoré spracúvame na základe Vášho súhlasu, je dobrovoľné a nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou, v dôsledku čoho ich neposkytnutie nemá pre Vás žiadne negatívne následky. V prípade, ak je spracúvanie osobných údajov robené na právnom základe plnenia zmluvy alebo plnenia zákonných povinností, tak ich neposkytnutie môže mať za následok nemožnosť plnenia takejto zmluvy alebo porušenie zákonnej povinnosti. V prípade nevyhnutných cookies môže mať neposkytnutie osobných údajov za následok nefunkčnosť webstránky. V ostatných prípadoch nemá pre Vás neposkytnutie osobných údajov žiaden nepriaznivý následok.

 

 1. Cookies

 

Aby sme čo najviac zlepšili naše služby a funkcionalitu našej webstránky, využívame súbory cookies. Ide o malé textové súbory, ktoré sú ukladané vo Vašom počítači alebo v mobilnom zariadení a ktoré obsahujú informácie o aktivitách užívateľov webstránky, pričom tieto informácie sú následne sprístupnené serveru webovej stránky alebo príslušnej tretej strane, ktorej sa cookie týka, a to pri ďalšej návšteve užívateľa.

 

Nami používané cookies je možné z hľadiska ich trvania rozdeliť na dva (2) typy:

 • krátkodobé ( session cookies), ktoré zostávajú vo Vašom prehliadači iba dovtedy, kým prehliadač zavriete,
 • dlhodobé ( persistent cookies), ktoré zostávajú uložené aj po tom, čo prehliadač zavriete.

 

Dobu uloženia súborov cookies je možné si taktiež prispôsobiť podľa vlastných požiadaviek, nakoľko závisí od nastavenia samotnej cookie a Vášho prehliadača.

 

Cookies je zároveň možné deliť na:

 • tie, ktoré sú nevyhnutné pre fungovanie webstránky ( essential), pričom do tejto skupiny je možné zaradiť funkčné a technické cookies, ktoré pomáhajú webstránke sa správne a rýchlo načítať a zabezpečujú funkciu prihlásenia sa do zákazníckeho účtu na webstránke, ukladanie tovaru do nákupného košíka, či odhaľujú pokusy o neoprávnené prihlásenie sa do účtu. Bez týchto cookies by naša webová stránke riadne nefungovala, ich použitie je nevyhnutné a preto si od vás nepýtame súhlas na ich uloženie a pristupovanie k nim.
 • tie, ktoré sú dobrovoľné ( non-essential), pričom takýmito non-essential cookies sú napríklad tie, ktoré sa nazývajú analytické a slúžia na získanie údajov o návštevnosti našej webstránky, informácii o vyhľadávaniach vykonaných na našej stránke a tiež na zisťovanie, ako sa po našej stránke pohybujete, aby sme ju vedeli spraviť pre vás čo najjednoduchšou na používanie. Pri týchto cookies využívame riešenia spoločnosti Google Ireland Limited. Ďalej sú to aj reklamné a marketingové cookies, pričom tieto cookies používame na to, aby sme Vám na našej stránke vedeli zobrazovať obsah, ktorý Vás podľa Vašich predchádzajúcich preferencií zaujíma, a tiež za účelom zobrazovania reklamy na základe Vašich záujmov. V neposlednom rade využívame aj cookies tretích strán – sociálnych sietí (ako je uvedené ďalej v bode 6).

 

Na našej webstránke sú umiestnené oba typy cookies, pričom pri non-essential cookies od Vás vyžadujeme Váš súhlas s ich používaním. Používanie essential cookies môžete zakázať buď cielene pre túto webstránku, alebo aj pre všetky internetové stránky, a to v nastaveniach Vášho internetového prehliadača. Po deaktivácii essential cookies však nemusí byť už možné využívať všetky funkcie webstránky, resp. webstránka nemusí fungovať správne.

 

 1. Google, sociálne siete

 

Využívame služby spoločnosti Google Ireland Limited, so sídlom na adrese Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko („Google“), a to Google Analytics a Google AdWords. Pomocou cookies Google sa umožňuje analyzovať používanie našej webstránky, ako aj predstaviť užívateľovi cielené reklamy na základe akcie užívateľa (tzv. remarketing). Tieto cookies sa ukladajú na dobu 24 mesiacov. Informácie o Vašom používaní tejto webstránky získané cez cookies sa spravidla prenášajú na server spoločnosti Google a tam sa ukladajú. Iba vo výnimočných prípadoch sa na server spoločnosti Google prenáša plná IP-adresa. Bližšie informácie o tom, ako sú spracúvané údaje pre tieto účely nájdete tu: https://policies.google.com/privacy?hl=sk.

 

Nakoľko nám záleží na tom, aby ste sa vedeli s nami spojiť a aby sme s Vami mohli zdieľať obsah webstránky, máme vytvorené fanúšikovské stránky, užívateľské účty, či kanále na týchto sociálnych sieťach:

 

 •     Facebook
 •     LinkedIn
 •     Instagram
 •     Twitter
 •     Youtube

 

Prevádzkovatelia týchto sociálnych sietí majú vlastné prijaté pravidlá, infraštruktúru služby a vlastné ustanovenia k ochrane osobných údajov. Na ochranu osobných údajov dotknutých osôb sa vzťahujú prevádzkové a zmluvné podmienky spoločností uvedených nižšie. Podrobnejšie informácie k spracovaniu osobných údajov jednotlivými prevádzkovateľom nájdete na nižšie:   

 

Facebook

Naša webová stránka má integrované doplnky sociálnej siete Facebook, ktorá je prevádzkovaná spoločnosťou Facebook Ireland Limited, so sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland (ďalej len „Facebook“), ktoré spoznáte podľa loga Facebooku alebo tlačidiel "Like" ("Páči sa mi to") a "Share" ("Zdieľať") umiestnených na webstránke. Prehľad všetkých doplnkov pre Facebook nájdete na nasledovnej stránke Facebooku: http://developers.facebook.com/docs/plugins/. Počas Vašej návštevy na našej webstránke vytvára tento doplnok priame spojenie Vášho internetového prehliadača so serverom Facebooku, cez ktoré Facebook dostane informáciu, že niekto z Vašej IP-adresy pristupuje na našu webstránku, pričom Facebook zároveň získa údaje o Vašej aktivite na našej webstránke. Ak ste popritom prihlásení na svojom užívateľskom konte na Facebooku a kliknete na tlačidlo „Like“ alebo „Share“, môžete obsah našej webstránky prepojiť so svojím užívateľským profilom na Facebooku. Facebook tak môže Vašu návštevu webstránky priradiť Vášmu užívateľskému kontu. Tieto cookies sa ukladajú na dobu 3 mesiacov. Podrobnejšie informácie nájdete v podmienkach spoločnosti Facebook o ochrane osobných údajov tu: https://sk-sk.facebook.com/privacy/explanation. Až do okamihu prenosu údajov spoločnosti Facebook sa považujeme s Facebookom za spoločných prevádzkovateľov, nakoľko sme umožnili spoločnosti Facebook umiestniť na našej webstránke plug-in, ktorý umožňuje automatický zber a prenos dát z našej webstránky spoločnosti Facebook, a to v zmysle podmienok, ktoré nájdete tu: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum. Po takomto prenose dát sa spoločnosť Facebook stáva osobou, ktorá zodpovedá za ďalšie spracúvanie týchto dát.

 

LinkedIn

Taktiež používame LinkedIn, sociálnu sieť prevádzkovanú spoločnosťou LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Írsko. Na našej webstránke sú nasadené cookies, ktoré umožňujú inzerentom tretích strán zacieliť na návštevníka webstránky relevantnou reklamou. Cookie umožňuje návštevníkovi zdieľať obsah z webstránky so svojím profilom na LinkedIn. Bližšie informácie, ako sú používané cookies LinkedIn, nájdete tu:  https://cz.linkedin.com/legal/cookie-policy.

 

Instagram

Služba Instagram je jedným z produktov Facebooku, ktoré poskytuje spoločnosť Facebook, preto obdobné informácie, ako sú uvedené pri sociálnej sieti Facebook, platia aj pre sociálnu sieť Instagram. Bližšie informácie o tom, ako sú používané cookies Instagramu nájdete na:

https://help.instagram.com/1896641480634370?ref=ig.

 

Twitter

Taktiež používame Twitter, sociálnu sieť prevádzkovanú spoločnosťou Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900 San Francisco, CA 94103. Na našej webstránke sú nasadené cookies, ktoré umožňujú inzerentom tretích strán zacieliť na návštevníka webstránky relevantnou reklamou. Cookie umožňuje návštevníkovi zdieľať obsah z webstránky so svojím profilom na Twitteri. Bližšie informácie, ako sú používané cookies Twittera, nájdete tu:  https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

Youtube

Cez našu webstránku je možné sa taktiež prihlásiť na Youtube (službu určenú na prehrávanie videí), ktorú prevádzkuje Google. Rovnako tak môže dôjsť k vloženiu videí YouTube na našu webstránku. K odoslaniu údajov dochádza bez ohľadu na to, či máte na YouTube vytvorený užívateľský účet, cez ktorý ste prihlásený alebo nemáte žiadny užívateľský účet. Ak ste prihlásený do služby Google, Vaše údaje sa priradia priamo k Vášmu Google účtu.  Spoločnosť Google ukladá vaše údaje ako profily používania a používa ich na účely (personalizovanej) reklamy, marketingu a prieskumu trhu a informovanie ostatných užívateľov Youtube o vašich aktivitách, a tieto sú uchovávané po dobu 13 mesiacov. Pravidlá ochrany súkromia sú uvedené tu:

https://policies.google.com/privacy?hl=sk.

 

hore

Prihlásiť sa k odberu noviniekPrihláste sa do newsletteru a získajte pravidelné informácie o super ponukách, akciách a zľavách. Newslettre sú určené pre osoby staršie ako 16 rokov!
Informácie o ochrane osobných údajov. Zo zasielania sa móžete kedykoľvek odhlásit.