Vernostný program

 

VŠEOBECNÉ PODMIENKY SYSTÉMU VERNOSTNÉHO PROGRAMU ZÁKAZNÍKOV

(ďalej len „Vernostný program“)

Registrovať do vernostného systému sa môžete aj TU

alebo prihlásiť do už vytvorené účtu TU

 

I. Organizátor Vernostného programu

1. Vernostný program je organizovaný prevádzkovateľom online lekárne prevádzkovanej na stránke www.lekarenvkocke.sk, t.j. spoločnosťou EMRAMA s.r.o., so sídlom Pražská 1456/14, 960 01 Zvolen, IČO: 46 057 234, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 19789/S (ďalej len „Prevádzkovateľ“).
2. Tieto všeobecné podmienky Vernostného programu upravujú vzťahy vznikajúce medzi fyzickými osobami alebo právnickými osobami, ktoré sú členmi systému Vernostného programu na jednej strane a Prevádzkovateľom na druhej strane.

II. Vernostný program a členstvo

1. Členom Vernostného Programu sa stáva akákoľvek fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá a/ riadne vyplní elektronický formulár pre registráciu zákazníka zverejnený na internetovej stránke Prevádzkovateľa www.lekarenvkocke.sk v časti REGISTRÁCIA, na základe ktorého si vytvorí vlastný zákaznícky účet na webovej stránke www.lekarenvkocke.sk (ďalej len „Zákaznícky účet“) a b/ zároveň súhlasí so spracúvaním osobných údajov za účelom zaradenia do systému Vernostného programu a realizácie Vernostného systému, a to odkliknutím (opt-in) súhlasu pri svojej registrácii (ďalej len „Člen“).
2. Každému Členovi Vernostného programu je v rámci jeho Zákazníckeho účtu vytvorený podúčet Vernostného programu, ktorý slúži na potvrdenie členstva vo Vernostnom programe, na zaznamenávanie a používanie vernostných bodov pri nákupe prostredníctvom webovej stránky www.lekarenvkocke.sk, ako aj potvrdenie výšky zľavy poskytnutej v rámci Vernostného programu. Po prihlásení sa Člena do Zákazníckeho účtu bude Členovi umožnené sledovať počet bodov na podúčte Vernostného Programu.

III. Výhody Vernostného programu pre Členov

1. Členovi Vernostného programu sú pridelené vernostné body za každý nákup tovaru realizovaný cez Zákaznícky účet Člena zriadený prostredníctvom webovej stránky www.lekarenvkocke.sk. Vernostné body sa automaticky pripisujú na podúčet Vernostného programu, a to po každej riadnej úhrade kúpnej ceny za objednaný tovar.
2. Za každé zaplatené jedno (1) EURO, uhradené Členom ako kúpna cena za tovar objednaný cez webovú stránku www.lekarenvkocke.sk, bude Členovi pričítaný na podúčet Vernostného programu jeden (1) vernostný bod; suma za dopravu a realizovanie platby sa do Vernostného programu nezapočítavajú. Vernostné body sa pripočítavajú iba v prípade, ak Člen objedná tovar po prihlásení sa do svojho Zákazníckeho účtu cez webovú stránku www.lekarenvkocke.sk v časti PRIHLÁSENIE.
3. Ak Člen získa najmenej sto (100) vernostných bodov, je oprávnený použiť tieto vernostné body a získať zľavu na nákup tovaru prostredníctvom webovej stránky www.lekarenvkocke.sk. Člen, ktorý disponuje najmenej sto (100) vernostnými bodmi je oprávnený sa prihlásiť do Zákazníckeho účtu a požiadať o vygenerovanie špecifického zľavového kódu v hodnote jedno (1) EURO. Tento špecifický zľavový kód môže byť použitý pri ďalšom nákupe tovaru na webovej stránke www.lekarenvkocke.sk.
4. Po vygenerovaní špecifického zľavového kódu, bude Členovi odpočítaných sto (100) vernostných bodov z podúčtu Vernostného programu. Ak Člen nedisponuje najmenej sto (100) vernostnými bodmi na podúčte Vernostného programu, nie je oprávnený využiť možnosť vygenerovať špecifický zľavový kód, a teda využiť zľavu vo výške jeden (1) EUR.
5. Požiadať o vygenerovanie špecifického zľavového kódu je Člen oprávnený najneskôr do jedného (1) roka odo dňa vytvorenia objednávky, za ktorú boli Členovi pridelené vernostné body v hodnote sto (100) vernostných bodov; v prípade realizovania viacerých čiastkových objednávok sa predmetná lehota počíta od vytvorenia poslednej objednávky, za ktorú boli pridelené vernostné body, po získaní ktorých sa dosiahol minimálny počet sto (100) vernostných bodov.
6. Člen má právo si uplatniť všetky výhody, ktoré plynú z členstva Vernostného programu, a to najneskôr do doby, po ktorú je Vernostný program platný, teda až do zrušenia Vernostného Programu Prevádzkovateľom v zmysle čl. V. týchto všeobecných podmienok.
7. Po stornovaní objednávky sa body automaticky s vernostného systému odpočítajú.                                                                 
8. Nazbierané kredity nie je možné vymeniť za finančnú hotovosť.
9. Vernostné body nieje možné zbierať a sa nepripisujú za produkty, ktorým to zakazuje zákon o reklame (počiatočná dojčenská výživa označovaná napr. ako 1, HA alebo špeciálne výživy.

IV. Použitie špecifického zľavového kódu

1. Špecifický zľavový kód, ktorý je vygenerovaný Členovi, je neprenosný, t.j. je viazaný výhradne na osobu Člena Vernostného Programu, ktorý požiadal o jeho vygenerovanie a tento špecifický zľavový kód nemôže použiť iná fyzická alebo právnická osoba.
2. Hodnota nákupu tovaru, pri ktorom bude použitý špecifický zľavový kód, je taktiež predmetom Vernostného programu v zmysle čl. III. ods. 2 týchto všeobecných podmienok, a to za splnenia ostatných podmienok Vernostného programu.
3. Špecifický zľavový kód je možné využiť iba jeden (1) krát. Člen je zodpovedný za zachovanie dôvernosti svojho Zákazníckeho účtu, najmä za zabezpečenie dôvernosti špecifického zľavového kódu tak, aby nebol využitý neoprávnenou osobou.

V. Zmena podmienok a zrušenie Vernostného programu

1. Prevádzkovateľ má výhradné právo na jednostrannú zmenu týchto všeobecných podmienok týkajúcich sa Vernostného programu. Prevádzkovateľ má okrem iného aj právo na zmenu hodnoty bodového systému podľa vlastného uváženia, ako aj zmenu uplatňovania špecifického zľavového kódu. Zmeny vo Vernostnom programe nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.lekarenvkocke.sk.
2. Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek zrušiť Vernostný program, pričom informáciu o zrušení Vernostného programu uverejní na internetovej stránke www.lekarenvkocke.sk. Po zverejnení zrušenia Vernostného programu, nebude možné uplatniť žiadnu zľavu ani iné výhody členstva vo Vernostnom programe, pokiaľ nebude Prevádzkovateľom uvedené inak. Ak si Členovia Vernostného programu neuplatnili všetky výhody a zľavy plynúce z Vernostného programu do dátumu zrušenia Vernostného programu, nárok na akékoľvek výhody a zľavy automaticky zanikajú.
3. K zrušeniu Vernostného programu dôjde aj vtedy, ak Člen odvolá súhlas so spracovaním osobných údajov podľa čl. VI. týchto všeobecných podmienok. V takomto prípade nebude uvedenému Členovi poskytnutá žiadna kompenzácia, pričom Člen nie je oprávnený si uplatniť ani žiadne zľavy z nákupu tovaru či iné výhody Vernostného programu.

VI. Ochrana osobných údajov

1. Pre riadne využívanie systému Vernostného programu je zo strany Prevádzkovateľa nevyhnutné spracúvať osobné údaje Členov Vernostného programu. Touto cestou Prevádzkovateľ informuje o spôsobe a podmienkach spracúvania osobných údajov Členov, ako aj o ich právach, ktoré sú s tým spojené, a to v súlade so všeobecným nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane osobných údajov (ďalej len, „GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“).
2. Prevádzkovateľ chráni osobné údaje Členov, pričom tieto nesprístupňuje a ani neposkytuje tretím osobám či subjektom, s výnimkou subjektov, ktoré poskytujú Prevádzkovateľovi IT služby alebo účtovné služby, a z tohto dôvodu sa považujú za príjemcu v zmysle GDPR.
3. Prevádzkovateľ pre účely Vernostného programu spracúva iba bežné osobné údaje (ďalej len „Osobné údaje“), a to najmä v rozsahu: meno, priezvisko, údaje o predchádzajúcich objednávkach tovaru a úhradách kúpnej ceny za tovar, počte pridelených vernostných bodov, informácie, týkajúce sa bodového systému Vernostného programu, údaje o výške poskytnutých zliav atď.
4. Osobné údaje sú spracúvané za účelom zaradenia Člena do systému Vernostného programu a realizácie systému Vernostného programu, najmä vedenia prehľadu realizovaných nákupov cez webovú stránku www.lekarenvkocke.sk, počtu pridelených vernostných bodov, počtu využitých vernostných bodov, výšky poskytnutých zliav a využitia a plnenia ďalších s tým súvisiacich práv a povinností.
5. Spracúvanie osobných údajov prebieha na právnom základe súhlasu dotknutej osoby v súlade s článkom 6 ods. 1. písm. a) GDPR. Člen udeľuje súhlas so spracúvaním osobných údajov pri registrácii Člena na webovej stránke www.lekarenvkocke.sk a vytvorení Zákazníckeho účtu, a to odkliknutím (opt-in) súhlasu so spracúvaním osobných údajov v nasledovnom znení: „Týmto udeľujem prevádzkovateľovi EMRAMA s.r.o. (IČO: 46 057 234) súhlas so spracúvaním mojich bežných osobných údajov, na účel môjho zaradenia do systému Vernostného programu a realizácie systému Vernostného programu, a to na dobu trvania môjho členstva v systéme Vernostného programu. Ako dotknutá osoba som bol/a informovaný/á prevádzkovateľom o mojom práve tento súhlas kedykoľvek odvolať. Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov sa nachádzajú TU.“
6. Osobné údaje budú spracúvané po dobu nie dlhšiu, ako je nevyhnutné pre splnenie účelu spracovania Osobných údajov, t.j. po dobu trvania členstva Člena v systéme Vernostného programu.
7. Ako dotknutej osobe vyplývajú Členovi z GDPR viaceré práva, a to právo odvolať súhlas so spracúvaním Osobných údajov, právo na prístup k Osobným údajom podľa čl. 15 GDPR, právo na ich opravu a/alebo doplnenie podľa čl. 16 GDPR, právo na ich vymazanie v prípadoch uvedených v čl. 17 GDPR, právo na obmedzenie ich spracúvania podľa čl. 18 GDPR, právo namietať proti ich spracúvaniu v prípadoch podľa čl. 21 GDPR, právo na ich prenosnosť podľa čl. 20 GDPR a právo podať sťažnosť dozornému orgánu – Úradu pre ochranu osobných údajov. Jednotlivé práva môže Člen uplatniť a/ na infolinke 0908521820; b/ e-mailom na e-mailovej adrese: osobneudaje@lekarenvkocke.sk; c/ poštou na poštovej adrese: Lekáreň v KOCKE, E.P.Voljanského 1, 96001 Zvolen.
8. Poskytnutie Osobných údajov je dobrovoľné, t.j. nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou, či požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, pričom neposkytnutie Osobných údajov, resp. nedanie súhlasu so spracúvaním Osobných údajov môže mať za následok iba nemožnosť využitia systému Vernostného programu.

 

VII.  Dodatok k VS

   1.Podľa platných zákonov nie je možné zbierať kredity za nákup náhrad materského mlieka (0–6 mesiacov, označované ako č. 1).

VIII. Záverečné Ustanovenia

1. Vydanie týchto všeobecných podmienok nezaväzuje Člena k žiadnym nákupom tovarov Prevádzkovateľa či k plneniu iných nesúvisiacich povinností.
2. Tieto všeobecné podmienky Vernostného programu nadobúdajú platnosť dňa (10.09.2018).

 

Registráciu do vernostného programu môžete vykonať TU

alebo na adrese: https://www.lekarenvkocke.sk/zakaznik/registracia

Prihlásiť sa k odberu noviniekPrihláste sa do newsletteru a získajte pravidelné informácie o super ponukách, akciách a zľavách. Newslettre sú určené pre osoby staršie ako 16 rokov!
Informácie o ochrane osobných údajov. Zo zasielania sa móžete kedykoľvek odhlásit.