PRAVIDLÁ SÚŤAŽE „VŠEOBECNÉ PODMIENKY SÚŤAŽE“ (ĎALEJ LEN „PRAVIDLÁ SÚŤAŽE“) O 1ks Scholl Velvet Smooth elektrický pilník na nechty

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE „VŠEOBECNÉ PODMIENKY SÚŤAŽE“ (ĎALEJ LEN „PRAVIDLÁ SÚŤAŽE“) O 1ks Scholl Velvet Smooth elektrický pilník na nechty

Pravidlá súťaže „Všeobecné podmienky súťaže“ (ďalej len „Pravidlá súťaže“)
Preambula
Účelom Pravidiel súťaže je záväzne upraviť pravidlá spotrebiteľskej súťaže s názvom „Zapojte sa do súťaže a vyhrajte 1ks Scholl Velvet Smooth elektrický pilník na nechty.“ Tieto Pravidlá súťaže sú jediným platným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá uvedenej spotrebiteľskej súťaže, tak aby boli presne a zrozumiteľne určené jej podmienky.
Táto súťaž je propagačnou súťažou, ktorá nie je hazardnou hrou v zmysle zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
1. Organizátor súťaže a zmluvní partneri
Organizátorom súťaže „Zapojte sa do súťaže a vyhrajte 1ks Scholl Velvet Smooth elektrický pilník na nechty.“ (ďalej len „Súťaž“) je spoločnosť EMRAMA s.r.o., Pražská 1456/14, 96001 Zvolen, ičo 46057234, IČ DPH 2023208770 (ďalej len „Organizátor“).
2. Čas konania Súťaže
Súťaž sa začína 30.04.2018 a končí 13.05.2018 Deň 30.04.2018 je dňom, kedy sa možno v danom časovom období prvýkrát zapojiť do Súťaže a deň 13.05.2018 je dňom, kedy sa možno v danom časovom období poslednýkrát zapojiť do Súťaže.
3. Podmienky účasti v Súťaži
3.1. Do Súťaže sa môže zapojiť každá fyzická osoba, ktorá je staršia ako 18 rokov, má plnú spôsobilosť na právne úkony a trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a ktorá splní všetky ďalšie podmienky ustanovené v týchto Pravidlách súťaže (ďalej len „Účastník“).
3.2. Zo Súťaže sú vylúčené (i) osoby v pracovnom pomere alebo v pomere obdobnom pracovnému pomeru k Organizátorovi a osoby im blízke, (ii) osoby v pracovnom pomere alebo v pomere obdobnom pracovnému pomeru k reklamným a promo agentúram spojeným s touto Súťažou a osoby im blízke a (iii) ostatné osoby, ktoré sa akokoľvek podieľajú na zabezpečení a realizácii tejto Súťaže. Blízkou osobou sa rozumie osoba v zmysle § 116 Občianskeho zákonníka.

4. Výhry
V Súťaži sa súťaží o:
1ks Scholl Velvet Smooth elektrický pilník na nechty
5. Pravidlá zapojenia sa do Súťaže:
5.1. Do Súťaže bude zaradený každý Účastník, ktorý počas doby trvania Súťaže splní nasledovné podmienky: pridá komentár v čase konania súťaže pod súťažný príspevok, v ktorom odpovie na súťažnú otázku „Nad akú sumu je v internetovej lekárni Lekáren v KOCKE poštovné zdarma? “
5.2. Účasť v Súťaži nie je podmienená nákupom žiadneho tovaru. Z nákupu tovaru nevyplývajú žiadne výhody. Účasť v Súťaži v prípade výhry zahŕňa súhlas so zverejnením mena a iniciálok priezviska na fanpage https://www.facebook.com/www.lekarenvkocke.sk po dobu 6 mesiacov od skončenia Súťaže. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať bez toho, aby to ovplyvnilo účasť v Súťaži, prípadne nárok na výhru. Do Súťaže sa počas jej trvania môže Účastník zapojiť len raz ,
6. Určenie výhercov
6.1. Určenie výhercov Súťaže sa vykonaná po jej skončení, t.j. dňa 14.05.2018., Výherca bude vyžrebovaný programom RANDOM, kde náhodným výberom bude vybraný jeden výherca.
6.2. Výhra podľa bodu 4.1.: Súťažiaci, ktorí správne odpovedali na súťažnú otázku a splnili podmienky účasti v súťaži podľa bodu 5., budú zaradení do žrebovania. Usporiadateľ spomedzi nich vyžrebuje náhodným výberom 1 výhercu. Žrebovanie bude prebiehať bez prítomnosti verejnosti a pri zachovaní princípu náhodného výberu.
7. Odovzdanie výhry
7.1. Výherca bude o výhre informovaný Organizátorom prostredníctvom oznámenia k jeho výhernému komentáru a bude požiadaný o oznámenie kontaktných údajov vrátane mena, priezviska, korešpondenčnej adresy, mailu a telefónneho čísla za účelom doručenia výhry. Výherca bude kontaktovaný do 3 kalendárnych dní odo dňa, kedy bude o výhre rozhodnuté. Výherca na základe oznámenia o výhre poskytne Organizátorovi bez zbytočného odkladu, najneskôr do 2 pracovných dní po oznámení, všetky požadované kontaktné údaje potrebné na odovzdanie predmetu výhry. Ak výherca neoznámi Organizátorovi požadované kontaktné údaje najneskôr do 2 pracovných dní od oznámenia o výhre, stráca nárok na výhru a následne bude vyžrebovaný ďalší súťažiaci.

7.2. Nárok výhercu na výhru zanikne a výherca bude vylúčený zo Súťaže ak
a) výherca neoznámi Organizátorovi údaje podľa bodu 7.1. najneskôr do 2 pracovných dní od oznámenia o výhre,
b) sa výherca vzdá nároku na výhru,
c) výherca odmietne prevziať výhru,
d) sa (aj dodatočne) zistí, že výherca nespĺňa niektorú z podmienok účasti v Súťaži,
e) výhercovi nebude priznaný nárok na výhru pre nesplnenie podmienok účasti v Súťaži.
7.3. Výhra je neprenosná. Organizátor neposkytuje alternatívne plnenia, ani peňažnú náhradu za výhru.
7.4. Organizátor nezodpovedá za akúkoľvek škodu spôsobenú výhercovi pri čerpaní výhry alebo v súvislosti s ňou.
8. Osobitné ustanovenia
8.1. Tieto Pravidlá súťaže stanovujú všeobecné a úplné podmienky pre účasť v Súťaži, popisujú práva a povinnosti jej Účastníkov.
8.2. Každý Účastník, ktorý sa zapojí do Súťaže, vyjadruje súhlas s Pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich dodržiavať.
8.3. Organizátor si vyhradzuje právo na posúdenie splnenia všetkých podmienok Súťaže zo strany Účastníkov a tiež právo na (i) prípadné vylúčenie Účastníka z účasti v Súťaži pre prípadné nesplnenie niektorej z nich, (ii) nepriznanie nároku na výhru pre prípadné nesplnenie niektorej z týchto podmienok, a to aj v prípade, že prípadné nesplnenie ktorejkoľvek z podmienok bude zistené dodatočne (po určení Účastníka za výhercu).
8.4. Každý Účastník, ktorý sa zapojí do súťaže, zároveň v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) berie na vedomie, že organizátor bude za účelom splnenia svojich povinností vyplývajúcich z týchto pravidiel voči Účastníkovi (teda titulom zmluvy sui generis) spracúvať jeho osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, adresa bydliska (ulica, číslo, PSČ, mesto/obec) a číslo telefónu/mobilného telefónu na účely kontaktovania z dôvodu účasti na Súťaži, oznámenia výhercov a prevzatia (doručenia) výhry. Poskytnutie osobných údajov Účastníkom je dobrovoľné. Osobné údaje budú poskytnuté iba Organizátorovi a tretím stranám na základe osobitných predpisov ako napr. daňový úrad, Slovenská obchodná inšpekcia a podobne. Osobné údaje budú spracúvané najdlhšie po dobu do odovzdania výhry Účastníkovi a následne budú v súlade so Zákonom zlikvidované s výnimkou podľa bodu 5.2 týchto pravidiel. Organizátor Účastníka poučuje, že má ako dotknutá osoba práva uvedené v ust. § 28 zákona, najmä:
V zmysle zákona Účastník má právo vyžadovať:
a) potvrdenie, či sú alebo nie sú jeho osobné údaje spracúvané,
b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého boli získané jeho osobné údaje na spracúvanie,
d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
f) likvidáciu svojich osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
g) likvidáciu svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
h) blokovanie svojich osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak Organizátor spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby podľa § 28 a nasl. zákona.
8.5. Na zaradenie do Súťaže a do žrebovania, ani na výhru v Súťaži nemajú Účastníci právny nárok. Vymáhanie výhier súdnou cestou je vylúčené.
8.6. V Súťaži je zakázané používanie akýchkoľvek automatických skriptov alebo ovplyvňovanie hlasovania iným spôsobom. Organizátor má právo bez upozornenia zablokovať Účastníka pri podozrení z porušovania Pravidiel súťaže.
8.7. Výhra v hodnote prevyšujúcej 350 EUR podlieha daňovým a odvodovým povinnostiam. Výherca je povinný vysporiadať si daňové a odvodové povinnosti v súlade so zákonom č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov.
8.8. Účastníci berú na vedomie, že nemajú nárok na úhradu nákladov vynaložených na svoju účasť v Súťaži.
8.9. Organizátor nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s neuplatnením, neprevzatím, vzdaním sa alebo nevyužitím výhry. Organizátor nie je zodpovedný za funkčnosť internetového spojenia a webovej stránky www.facebook.com.
8.10. Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za nesprávne alebo neúplné osobné údaje oznámené výhercom podľa bodu 7.1.
8.11. Organizátor si vyhradzuje právo Súťaž kedykoľvek zrušiť aj bez uvedenia dôvodu a tiež právo na zmenu Pravidiel súťaže počas doby trvania Súťaže, a to bez uvedenia dôvodov a bez náhrady akýchkoľvek nákladov Účastníkom.
8.12. Spoločnosť FACEBOOK nieje organizátorom súťaže
9. Záverečné ustanovenia
9.1. Tieto Pravidlá súťaže budú zverejnené na facebookovej stránke https://www.facebook.com/www.lekarenvkocke.sk/?ref=br_rs a aj na www.lekarenvkocke.sk v sekcii NOVINKY.
9.2. Tieto Pravidlá súťaže nadobúdajú účinnosť dňa 05.04.2018.


Produkty priradené k tejto novinke

Prihlásiť sa k odberu noviniekPrihláste sa do newsletteru a získajte pravidelné informácie o super ponukách, akciách a zľavách. Newslettre sú určené pre osoby staršie ako 16 rokov!
Informácie o ochrane osobných údajov. Zo zasielania sa móžete kedykoľvek odhlásit.