Pravidlá súťaže „Všeobecné podmienky súťaže“ (ďalej len „Pravidlá súťaže“)

Pravidlá súťaže „Všeobecné podmienky súťaže“ (ďalej len „Pravidlá súťaže“)

Pravidlá súťaže k súťaži uverejnenej na Facebooku - Balzam CICAPLAST LA ROCHE 40ml

Preambula
Účelom Pravidiel súťaže je záväzne upraviť pravidlá spotrebiteľskej súťaže s názvom „Zapojte sa do súťaže a vyhrajte balzam CICAPLAST „La Roche 40ml s termálnou vodou“ Tieto Pravidlá súťaže sú jediným platným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá uvedenej spotrebiteľskej súťaže, tak aby boli presne a zrozumiteľne určené jej podmienky.
Táto súťaž je propagačnou súťažou, ktorá nie je hazardnou hrou v zmysle zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
1. Organizátor súťaže a zmluvní partneri
Organizátorom súťaže „Zapojte sa do súťaže a vyhrajte balzam CICAPLAST La Roche 40ml s termálnou vodou.“ (ďalej len „Súťaž“) je spoločnosť EMRAMA s.r.o. Pražská 1456/14, 96001 Zvolen , IČO: 46057234, DIČ: 2023208770, IČ DPH: SK 2023208770 (ďalej len „Organizátor“).
2. Čas konania Súťaže
Súťaž sa začína 11.3.2018 a končí 25.3.2018 o 23:59:00 hod Deň 11.3.2018 je dňom, kedy sa možno v danom časovom období prvýkrát zapojiť do Súťaže a deň 25.3.2018 je dňom, kedy sa možno v danom časovom období poslednýkrát zapojiť do Súťaže.
3. Podmienky účasti v Súťaži
3.1. Do Súťaže sa môže zapojiť každá fyzická osoba, ktorá je staršia ako 18 rokov, má plnú spôsobilosť na právne úkony a trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a ktorá splní všetky ďalšie podmienky ustanovené v týchto Pravidlách súťaže (ďalej len „Účastník“).
3.2. Zo Súťaže sú vylúčené (i) osoby v pracovnom pomere alebo v pomere obdobnom pracovnému pomeru k Organizátorovi a osoby im blízke, (ii) osoby v pracovnom pomere alebo v pomere obdobnom pracovnému pomeru k reklamným a promo agentúram spojeným s touto Súťažou a osoby im blízke a (iii) ostatné osoby, ktoré sa akokoľvek podieľajú na zabezpečení a realizácii tejto Súťaže. Blízkou osobou sa rozumie osoba v zmysle § 116 Občianskeho zákonníka.
4. Výhry
V Súťaži sa súťaží o:
1. 1ks Balzam Cicaplast La roche 40ml, s termálnou vodou
5. Pravidlá zapojenia sa do Súťaže:
5.1. Do Súťaže bude zaradený každý Účastník, ktorý počas doby trvania Súťaže splní nasledovné podmienky: pridá komentár v čase konania súťaže pod súťažný príspevok, v ktorom odpovie na súťažnú otázku – na čo je vhodný balzam Cicaplast La Roche - Posay?
5.2. Účasť v Súťaži nie je podmienená nákupom žiadneho tovaru. Z nákupu tovaru nevyplývajú žiadne výhody. Účasť v Súťaži v prípade výhry zahŕňa súhlas so zverejnením mena a iniciálok priezviska na fanpage https://www.facebook.com/www.lekarenvkocke.sk/
po dobu 6 mesiacov od skončenia Súťaže. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať bez toho, aby to ovplyvnilo účasť v Súťaži, prípadne nárok na výhru. Do Súťaže sa počas jej trvania môže Účastník zapojiť aj opakovane, avšak jeden Účastník sa môže stať najviac jedenkrát výhercom výhry podľa bodu 4.1. a súčasne najviac jedenkrát výhercom výhry podľa bodu 4.2.
6. Určenie výhercov
6.1. Určenie výhercov Súťaže sa vykonaná po jej skončení, t.j. dňa 26.3.2018.
6.2. Výhra podľa bodu 4.1.: Súťažiaci, ktorí správne odpovedali na súťažnú otázku a splnili podmienky účasti v súťaži podľa bodu 5., budú zaradení do žrebovania. Usporiadateľ spomedzi nich vyžrebuje náhodným výberom 1 výhercu. Žrebovanie bude prebiehať bez prítomnosti verejnosti a pri zachovaní princípu náhodného výberu a programom RANDOM.
7. Odovzdanie výhry
7.1. Každý z výhercov bude o výhre informovaný Organizátorom prostredníctvom oznámenia k jeho výhernému komentáru a bude požiadaný o oznámenie kontaktných údajov vrátane mena, priezviska, korešpondenčnej adresy a telefónneho čísla za účelom doručenia výhry. Každý z výhercov bude kontaktovaný do 5 kalendárnych dní odo dňa, kedy bude o výhre rozhodnuté.
7.2. Nárok výhercu na výhru zanikne a výherca bude vylúčený zo Súťaže ak
a) sa výherca vzdá nároku na výhru,
b) výherca odmietne prevziať výhru,
c) sa (aj dodatočne) zistí, že výherca nespĺňa niektorú z podmienok účasti v Súťaži,
d) výhercovi nebude priznaný nárok na výhru pre nesplnenie podmienok účasti v Súťaži.
7.3. Výhra je neprenosná. Organizátor neposkytuje alternatívne plnenia, ani peňažnú náhradu za výhru.
7.4. Organizátor nezodpovedá za akúkoľvek škodu spôsobenú výhercovi pri čerpaní výhry alebo v súvislosti s ňou.
8. Osobitné ustanovenia
8.1. Tieto Pravidlá súťaže stanovujú všeobecné a úplné podmienky pre účasť v Súťaži, popisujú práva a povinnosti jej Účastníkov.
8.2. Každý Účastník, ktorý sa zapojí do Súťaže, vyjadruje súhlas s Pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich dodržiavať.
8.3. Organizátor si vyhradzuje právo na posúdenie splnenia všetkých podmienok Súťaže zo strany Účastníkov a tiež právo na (i) prípadné vylúčenie Účastníka z účasti v Súťaži pre prípadné nesplnenie niektorej z nich, (ii) nepriznanie nároku na výhru pre prípadné nesplnenie niektorej z týchto podmienok, a to aj v prípade, že prípadné nesplnenie ktorejkoľvek z podmienok bude zistené dodatočne (po určení Účastníka za výhercu).
8.4. Každý Účastník, ktorý sa zapojí do súťaže, zároveň v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) berie na vedomie, že organizátor bude za účelom splnenia svojich povinností vyplývajúcich z týchto pravidiel voči Účastníkovi (teda titulom zmluvy sui generis) spracúvať jeho osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, adresa bydliska (ulica, číslo, PSČ, mesto/obec) a číslo telefónu/mobilného telefónu na účely kontaktovania z dôvodu účasti na Súťaži, oznámenia výhercov a prevzatia (doručenia) výhry. Poskytnutie osobných údajov Účastníkom je dobrovoľné. Osobné údaje budú poskytnuté iba Organizátorovi a tretím stranám na základe osobitných predpisov ako napr. daňový úrad, Slovenská obchodná inšpekcia a podobne. Osobné údaje budú spracúvané najdlhšie po dobu do odovzdania výhry Účastníkovi a následne budú v súlade so Zákonom zlikvidované s výnimkou podľa bodu 5.2 týchto pravidiel. Organizátor Účastníka poučuje, že má ako dotknutá osoba práva uvedené v ust. § 28 zákona, najmä:
V zmysle zákona Účastník má právo vyžadovať:
a) potvrdenie, či sú alebo nie sú jeho osobné údaje spracúvané,
b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého boli získané jeho osobné údaje na spracúvanie,
d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
f) likvidáciu svojich osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
g) likvidáciu svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
h) blokovanie svojich osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak Organizátor spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby podľa § 28 a nasl. zákona.
8.5. Na zaradenie do Súťaže a do žrebovania, ani na výhru v Súťaži nemajú Účastníci právny nárok. Vymáhanie výhier súdnou cestou je vylúčené.
8.6. V Súťaži je zakázané používanie akýchkoľvek automatických skriptov alebo ovplyvňovanie hlasovania iným spôsobom. Organizátor má právo bez upozornenia zablokovať Účastníka pri podozrení z porušovania Pravidiel súťaže.
8.7. Výhra v hodnote prevyšujúcej 350 EUR podlieha daňovým a odvodovým povinnostiam. Výherca je povinný vysporiadať si daňové a odvodové povinnosti v súlade so zákonom č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov.
8.8. Účastníci berú na vedomie, že nemajú nárok na úhradu nákladov vynaložených na svoju účasť v Súťaži.
8.9. Organizátor nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s neuplatnením, neprevzatím, vzdaním sa alebo nevyužitím výhry. Organizátor nie je zodpovedný za funkčnosť internetového spojenia a webovej stránky www.facebook.com.
8.10. Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za nesprávne alebo neúplné osobné údaje oznámené výhercom podľa bodu 7.1.
8.11. Organizátor si vyhradzuje právo Súťaž kedykoľvek zrušiť aj bez uvedenia dôvodu a tiež právo na zmenu Pravidiel súťaže počas doby trvania Súťaže, a to bez uvedenia dôvodov a bez náhrady akýchkoľvek nákladov Účastníkom.
9. Záverečné ustanovenia
9.1. Tieto Pravidlá súťaže budú zverejnené na internetovej stránke https://www.lekarenvkocke.sk
9.2. Tieto Pravidlá súťaže nadobúdajú účinnosť dňa 11.3.2018.
V Zvolene , dňa 12.3.2018.

 


Produkty priradené k tejto novinke

Prihlásiť sa k odberu noviniekPrihláste sa do newsletteru a získajte pravidelné informácie o super ponukách, akciách a zľavách. Newslettre sú určené pre osoby staršie ako 16 rokov!
Informácie o ochrane osobných údajov. Zo zasielania sa móžete kedykoľvek odhlásit.