PRAVIDLÁ SÚŤAŽE „ZAPOJTE SA DO SÚŤAŽE O KOZMETICKÉ PRODUKT NIVEA"

Účelom pravidiel súťaže je záväzne upraviť pravidlá spotrebiteľskej súťaže s názvom „Zapojte sa do súťaže a vyhrajte kozmetické produkty "NIVEA"
Tieto Pravidlá súťaže sú jediným platným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá uvedenej spotrebiteľskej súťaže, tak aby boli presne a zrozumiteľne určené jej podmienky.


Táto súťaž je propagačnou súťažou, ktorá nie je hazardnou hrou v zmysle zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


1. Organizátor súťaže a zmluvní partneri

Organizátorom súťaže „Zapojte sa do súťaže a vyhrajte produkty "NIVEA“ (ďalej len „Súťaž“) je spoločnosť EMRAMA s.r.o., Pražská 1456/14, 96001 Zvolen, ičo 46057234, IČ DPH 2023208770 (ďalej len „Organizátor“).

2. Čas konania Súťaže

Súťaž sa začína 03.06.2019 a končí 17.06.2019 Deň 03.06.2019 je dňom, kedy sa možno v danom časovom období prvýkrát zapojiť do Súťaže a deň 17.06.2019 je dňom, kedy sa možno v danom časovom období poslednýkrát zapojiť do Súťaže.

3. Podmienky účasti v Súťaži

3.1. Do Súťaže sa môže zapojiť každá fyzická osoba, ktorá je staršia ako 18 rokov, má plnú spôsobilosť na právne úkony a trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a ktorá splní všetky ďalšie podmienky ustanovené v týchto Pravidlách súťaže (ďalej len „Účastník“).

3.2. Zo Súťaže sú vylúčené (i) osoby v pracovnom pomere alebo v pomere obdobnom pracovnému pomeru k Organizátorovi a osoby im blízke, (ii) osoby v pracovnom pomere alebo v pomere obdobnom pracovnému pomeru k reklamným a promo agentúram spojeným s touto Súťažou a osoby im blízke a (iii) ostatné osoby, ktoré sa akokoľvek podieľajú na zabezpečení a realizácii tejto Súťaže. Blízkou osobou sa rozumie osoba v zmysle § 116 Občianskeho zákonníka.

4.   Výhra v Súťaži - balíček obsahuje: 

1ks Krém na ruky - anti-agecare 
1ks Osviežujúca a čistiaca pleťová pena
1ks Telové mlieko 
1ks Penové tužidlo
1ks Krémové telové mlieko


5. Pravidlá zapojenia sa do Súťaže:

5.1. Do Súťaže bude zaradený každý Účastník, ktorý počas doby trvania Súťaže splní nasledovné podmienky: Odpovie pod príspevok  na otázku a "lajkne" náš príspevok. Otázka znie: "ako sa chránite pred slnkom?"

Správne odpovede uvádzajte pod súťažní príspevok uverejnení na stránke Facebook - konkrétne TU

5.2. Účasť v Súťaži nie je podmienená nákupom žiadneho tovaru. Z nákupu tovaru nevyplývajú žiadne výhody. Účasť v Súťaži v prípade výhry zahŕňa súhlas so zverejnením mena a iniciálok priezviska na fanpage https://www.facebook.com/www.lekarenvkocke.sk po dobu 6 mesiacov od skončenia Súťaže. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať bez toho, aby to ovplyvnilo účasť v súťaži, prípadne nárok na výhru. Do Súťaže sa počas jej trvania môže účastník zapojiť len raz ,

6. Určenie výhercov

6.1. Určenie výhercov Súťaže sa vykonaná po jej skončení, t.j. dňa 18.06.2019, Výherca bude vyžrebovaný programom RANDOM, kde náhodným výberom bude vybraný jeden výherca, ktorý získa produkty NIVEA.


6.2. Výhra podľa bodu 4.1.
Súťažiaci, ktorí správne odpovedali na súťažnú otázku a splnili podmienky účasti v súťaži podľa bodu 5.1 , budú zaradení do žrebovania. Usporiadateľ spomedzi nich vyžrebuje náhodným výberom 1 Výhercu, ktorý získa 1ks Balíček produktov, ktorý obsahuje: 
 
1ks Krém na ruky - anti-agecare 
1ks Osviežujúca a čistiaca pleťová pena
1ks Telové mlieko 
1ks Penové tužidlo
1ks Krémové telové mlieko

Žrebovanie bude prebiehať bez prítomnosti verejnosti a pri zachovaní princípu náhodného výberu.

7. Odovzdanie výhry

7.1. Výherca bude o výhre informovaný Organizátorom prostredníctvom oznámenia jeho mena a Iniciálok priezviska a bude požiadaný v súkromnej správe o oznámenie kontaktných údajov vrátane mena, priezviska, korešpondenčnej adresy, mailu a telefónneho čísla za účelom doručenia výhry. Výherca bude kontaktovaný do 3 kalendárnych dní odo dňa, kedy bude o výhre rozhodnuté. Výherca na základe oznámenia o výhre poskytne Organizátorovi bez zbytočného odkladu, najneskôr do 3 pracovných dní po oznámení, všetky požadované kontaktné údaje potrebné na odovzdanie predmetu výhry. Ak výherca neoznámi Organizátorovi požadované kontaktné údaje najneskôr do 3 pracovných dní od oznámenia o výhre, stráca nárok na výhru a následne bude vyžrebovaný ďalší súťažiaci.

7.2. Nárok výhercu na výhru zanikne a výherca bude vylúčený zo Súťaže ak:
a) výherca neoznámi Organizátorovi údaje podľa bodu 7.1. najneskôr do 3 pracovných dní od oznámenia o výhre,
b) sa výherca vzdá nároku na výhru, 
c) výherca odmietne prevziať výhru,
d) sa (aj dodatočne) zistí, že výherca nespĺňa niektorú z podmienok účasti v Súťaži,
e) výhercovi nebude priznaný nárok na výhru pre nesplnenie podmienok účasti v Súťaži.
7.3. Výhra je neprenosná. Organizátor neposkytuje alternatívne plnenia, ani peňažnú náhradu za výhru.
7.4. Organizátor nezodpovedá za akúkoľvek škodu spôsobenú výhercovi pri čerpaní výhry alebo v súvislosti s ňou.

8. Osobitné ustanovenia

8.1. Tieto Pravidlá súťaže stanovujú všeobecné a úplné podmienky pre účasť v Súťaži, popisujú práva a povinnosti jej Účastníkov.
8.2. Každý Účastník, ktorý sa zapojí do Súťaže, vyjadruje súhlas s Pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich dodržiavať. 
8.3. Organizátor si vyhradzuje právo na posúdenie splnenia všetkých podmienok Súťaže zo strany Účastníkov a tiež právo na (i) prípadné vylúčenie Účastníka z účasti v Súťaži pre prípadné nesplnenie niektorej z nich, (ii) nepriznanie nároku na výhru pre prípadné nesplnenie niektorej z týchto podmienok, a to aj v prípade, že prípadné nesplnenie ktorejkoľvek z podmienok bude zistené dodatočne (po určení Účastníka za výhercu).


8.4. Každý Účastník, ktorý sa zapojí do súťaže, zároveň v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) berie na vedomie, že organizátor bude za účelom splnenia svojich povinností vyplývajúcich z týchto pravidiel voči Účastníkovi (teda titulom zmluvy sui generis) spracúvať jeho osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, adresa bydliska (ulica, číslo, PSČ, mesto/obec), mail a číslo telefónu/mobilného telefónu na účely kontaktovania z dôvodu účasti v Súťaži, oznámenia výhercov a prevzatia (doručenia) výhry. Poskytnutie osobných údajov Účastníkom je dobrovoľné. Osobné údaje budú poskytnuté iba Organizátorovi a tretím stranám na základe osobitných predpisov ako napr. daňový úrad, Slovenská obchodná inšpekcia, kuriérskej spoločnosti a podobne.

Osobné údaje budú spracúvané najdlhšie po dobu do odovzdania výhry Účastníkovi a následne budú v súlade so Zákonom zlikvidované s výnimkou podľa bodu 5.2 týchto pravidiel. Organizátor Účastníka poučuje, že má ako dotknutá osoba práva uvedené v ust. § 28 zákona, najmä:
V zmysle zákona Účastník má právo vyžadovať:
a) potvrdenie, či sú alebo nie sú jeho osobné údaje spracúvané, 
b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého boli získané jeho osobné údaje na spracúvanie,
d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
f) likvidáciu svojich osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
g) likvidáciu svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
h) blokovanie svojich osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak Organizátor spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby podľa § 28 a nasl. zákona.

8.5. Na zaradenie do Súťaže a do žrebovania, ani na výhru v Súťaži nemajú Účastníci právny nárok. Vymáhanie výhier súdnou cestou je vylúčené.

8.6. V Súťaži je zakázané používanie akýchkoľvek automatických skriptov alebo ovplyvňovanie hlasovania iným spôsobom. Organizátor má právo bez upozornenia zablokovať Účastníka pri podozrení z porušovania Pravidiel súťaže.

8.7. Výhra v hodnote prevyšujúcej 350 EUR podlieha daňovým a odvodovým povinnostiam. Výherca je povinný vysporiadať si daňové a odvodové povinnosti v súlade so zákonom č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov.

8.8. Účastníci berú na vedomie, že nemajú nárok na úhradu nákladov vynaložených na svoju účasť v Súťaži.

8.9. Organizátor nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s neuplatnením, neprevzatím, vzdaním sa alebo nevyužitím výhry. Organizátor nie je zodpovedný za funkčnosť internetového spojenia a webovej stránky www.facebook.com

8.10. Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za nesprávne alebo neúplné osobné údaje oznámené výhercom podľa bodu 7.1.

8.11. Organizátor si vyhradzuje právo Súťaž kedykoľvek zrušiť aj bez uvedenia dôvodu a tiež právo na zmenu Pravidiel súťaže počas doby trvania Súťaže, a to bez uvedenia dôvodov a bez náhrady akýchkoľvek nákladov Účastníkom.

8.12. Spoločnosť FACEBOOK nieje organizátorom súťaže

9. Záverečné ustanovenia

9.1. Tieto Pravidlá súťaže budú zverejnené  na facebookovej stránke https://www.facebook.com/www.lekarenvkocke.sk/?ref=br_rs a aj na www.lekarenvkocke.sk v sekcii NOVINKY.


9.2. Tieto Pravidlá súťaže nadobúdajú účinnosť dňa 05.04.2018.

                                                                               

                                                                                      OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1 Zásady spracúvania osobných údajov

Na účely spotrebiteľskej súťaže „Zapojte sa do súťaže a vyhrajte  produkt. 
Stačí ak odpoviete správne na súťažnú otázku a "lajknenete" súťažný obrázok, otázka znie: ako sa chranite pred slnkom?

Spracúvanie osobných údajov je v rámci Európskej únie regulované nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (v angličtine General Data Protection Regulation, v skratke GDPR), ktoré v Slovenskej republike dopĺňa zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene doplnení niektorých zákonov. 
Spoločnosť EMRAMA s.r.o. si kladie za najvyššiu prioritu bezpečnosť a ochranu osobných údajov, s ktorými nakladá, či už v rámci organizovania súťaží, ako aj výdaja liekov pre pacientov v lekárni, nakladania s osobnými údajmi zamestnancov. 
Spoločnosť EMRAMA s.r.o taktiež dôsledne dbá, aby všetky osoby, ktorých osobné údaje spracúvame, boli náležite, zrozumiteľne a včas poučené o všetkých aspektoch spracúvania ich osobných údajov a taktiež, aby im bola daná možnosť si kedykoľvek uplatniť všetky ich práva, ktoré im tejto súvislosti prislúchajú. Všetky potrebné informácie ohľadom spracúvania Vašich osobných údajov nájdete v tomto dokumente.


1. Kto sme a prečo spracúvame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame predovšetkým pre účely realizácie spotrebiteľskej súťaží organizovaných spoločnosťou EMRAMA s.r.o., Pražská 1456/14, 96001 Zvolen ičo: 46057234, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, zložka 19789/S, Oddiel s.r.o. (ďalej „Organizátor“). Organizátor organizuje spotrebiteľskú súťaž s cieľom podporiť predaj tovarov a služieb spoločnosti EMRAMA s.r.o. ako aj s cieľom zvýšiť všeobecné povedomie. Organizátor súťaže má postavenie prevádzkovateľa v zmysle právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov, t.j. subjektu, ktorý určuje účely a prostriedky spracúvania Vašich osobných údajov a spracúva ich vo svojom mene. V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s procesom spracúvania Vašich osobných údajov nás neváhajte kontaktovať

prostredníctvom emailovej adresy osobneudaje@lekarenvkocke.sk alebo prostredníctvom poštového styku na korešpondenčnej adrese EMRAMA s.r.o, Pražská 1456/14 Zvolen, 96001. Organizátor vymenoval zodpovednú osobu pre oblasť ochrany osobných údajov (v skratke DPO), ktorú je možné kontaktovať na e-mailovej adrese osobneudaje@lekarenvkocke.sk

2. Na aký účel spracúvame Vaše osobné údaje a aké osobné údaje spracúvame? 

Spracúvame iba také osobné údaje, aby sme mohli realizovať spotrebiteľskú súťaž (pre účely zapojenia sa účastníkov do súťaže, vyhodnotenie a spracovanie splnenia podmienok a výsledkov súťaže, identifikovanie výhercu a odovzdanie výhry výhercovi). S ohľadom na povahu a charakter spotrebiteľskej súťaže spracúvame najmä tieto osobné údaje: Účastníci súťaže: - meno a priezvisko, resp. užívateľské meno zaregistrované na Facebooku, ak je iné ako meno a priezvisko Výhercovia (navyše na účely kontaktovania s oznámením o výhre a zaslaní výhry):

2 - meno a priezvisko, - adresa bydliska - telefónne číslo a mailovú adresu

3. Aký je právny základ spracúvania Vašich osobných údajov?

a, Plnenie zmluvy Spotrebiteľská súťaž predstavuje zmluvný vzťah medzi Vami ako Účastníkmi súťaže a našou spoločnosťou, na základe ktorého máte po splnení stanovených podmienok možnosť získať atraktívne ceny poskytnuté do súťaže našou spoločnosťou a/alebo našimi zmluvnými partnermi. Vaše osobné údaje preto spracúvame v rozsahu, ktorý je nevyhnutný na plnenie záväzku vyplývajúceho nám zo zmluvného vzťahu (súťaže), t.j. vyhodnotenie súťaže a doručenie výhry.

b,  Plnenie zákonných povinností Vaše osobné údaje budeme po skončení nášho zmluvného vzťahu (súťaže) archivovať v nevyhnutnom rozsahu pre účely splnenia našich zákonných povinností vyplývajúcich nám z daňových a účtovných právnych predpisov.

c, Oprávnený záujem Vaše osobné údaje budeme archivovať na dobu nižšie uvedenú na základe nášho oprávneného záujmu pre účely ochrany práv a uplatňovanie prípadných nárokov vyplývajúcich zo súťaže alebo v súvislosti s ňou a pre účely preukázania súladu plnenia našich povinností, napr. voči Úradu na ochranu osobných údajov. Spracúvanie Vašich osobných údajov na základe oprávneného záujmu máte právo kedykoľvek namietať. Bližšie informácie nájde nižšie v časti venovanej Vašim právam podľa GDPR.

4. Ako dlho budeme spracúvať Vaše osobné údaje?

Plnenie zmluvy Osobné údaje Účastníkov súťaže (používateľské meno na Facebooku) budeme spracúvať na dobu potrebnú na vyhodnotenie súťaže. Osobné údaje výhercu súťaže budeme spracúvať na dobu nevyhnutnú na kontaktovanie výhercu s oznámením o výhre a na účely zaslania výhry výhercovi. Po skončení súťaže zverejníme výhercu menom a iniciálmi priezviska na dobu 6 mesiacov. Plnenie zákonných povinností Osobné údaje výhercu súťaže archivujeme po dobu určenú príslušnými právnymi predpismi pre oblasť daní a účtovníctva. Oprávnený záujem Pre účely ochrany našich práv a oprávnených záujmov v prípade uplatnenia Vašich prípadných nárokov vyplývajúcich z ukončeného zmluvného vzťahu (ukončenej súťaže), napr. v súvislosti s reklamáciou výhry, a preukázania súladu plnenia našich povinností, napr. voči Úradu na ochranu osobných údajov, budeme osobné údaje výhercu archivovať na dobu 6 mesiacov.

5. Kto môže mať prístup k Vašim osobným údajom?

Vaše osobné údaje nám ako prevádzkovateľovi za účelom zapojenia sa do súťaže a prevzatia výhry odovzdávate prostredníctvom platformy (sociálnej siete) prevádzkovanej spoločnosťou Facebook, Inc., so sídlom v Californii, USA. V procese spracúvania Vašich osobných údajov, ktoré sa netýkajú organizovania súťaže a doručenia výhry, vystupuje spoločnosť Facebook, Inc., so sídlom v USA, ako prevádzkovateľ a za takéto spracúvanie mimo spracúvania na účely súťaže naša spoločnosť nezodpovedá. Podmienky spracúvania osobných údajov spoločnosťou Facebook, Inc. sú dostupné na webovej stránke https://www.facebook.com/about/privacy. Osobné údaje výhercu odovzdávame pre účely doručenia výhry Slovak Parcel shop s.r.o. alebo vybranej kuriérskej spoločnosti

6. Aké sú Vaše práva?

Ako účastník súťaže ste dotknutou osobou (t.j. osobou, ktorej osobné údaje ako prevádzkovateľ spracúvame) a máte podľa kapitoly III Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES právo najmä: (i) na informácie a oznámenia, ktoré sa týkajú spracúvania, a to v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, formulované jasne a jednoducho a poskytnuté písomne alebo inými prostriedkami a v prípade potreby elektronickými prostriedkami, (ii) na prístup k Vašim osobným údajom, (iii) na opravu Vašich osobných údajov, (iv) na výmaz Vašich osobných údajov, (v) na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, (vi) právo na oznámenie, že Vaše osobné údaje boli opravené, vymazané alebo ich spracúvanie bolo obmedzené, (vii) na prenosnosť Vašich osobných údajov k inému prevádzkovateľovi, ak sa ich spracúvanie vykonáva na základe súhlasu alebo zmluvy a vykonáva sa automatizovanými prostriedkami, (viii) právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ak je spracúvanie realizované na základe oprávneného záujmu, a (ix) právo podať sťažnosť dozornému orgánu, Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, webové sídlo: https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk  alebo úradu na ochranu osobných údajov v členskom štáte Vášho obvyklého pobytu alebo mieste výkonu Vašej práce. Naša spoločnosť má právo v prípade uplatnenia práva na namietanie spracúvania Vašich osobných údajov zvážiť opodstatnenosť Vášho nároku a to predovšetkým s ohľadom na prípadnú existenciu a pretrvávanie právneho základu spracúvania osobných údajov.


7. Kde si tieto práva môžete uplatniť?

V otázke spracúvania osobných údajov a uplatnenia Vašich práv podľa GDPR sa môžete na spoločnosť EMRAMA s.r.o. ako prevádzkovateľa kedykoľvek obrátiť:

a) e-mailovej adrese: osobneudaje@lekarenvkocke.sk

b) poštovej adrese: EMRAMA s.r.o., Pražská 1456/14, 96001 Zvolen;

c) Organizátor vymenoval zodpovednú osobu pre oblasť ochrany osobných údajov, ktorú možno kontaktovať na e-mailovej adrese: osobneudaje@lekarenvkocke.sk

 

 
 


Produkty priradené k tejto novinke

Prihlásiť sa k odberu noviniekPrihláste sa do newsletteru a získajte pravidelné informácie o super ponukách, akciách a zľavách. Newslettre sú určené pre osoby staršie ako 16 rokov!
Informácie o ochrane osobných údajov. Zo zasielania sa móžete kedykoľvek odhlásit.